Found: 6,268  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ [text] : รายงานก...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิตา สุขเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
เลขเรียกผว วจ 362.6 บ259ร มรธ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สูงอายุ / จินตนา สงค์ประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจินตนา สงค์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ฝ่ายจิตวิทยาโรงพยาบาลสวนปรุง, 2538.
เลขเรียกBF724.55.A35 จ483,305.26 จ483ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ / มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล. [text]
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2542.
เลขเรียก618.9 ม114ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การรณรงค์ให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครออกกำลังกาย / สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุแบบสหสาขาวิชา / สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2548.
เลขเรียกRA777.6 ก451ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อมีรายได้ของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี/ อรรถพล อุสายพันธ์
ชื่อผู้แต่งอรรถพล อุสายพันธ์.
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2561
เลขเรียกRes 305.26 อ357ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุ / วระเดช ภาวัตเวคิน [text]
ชื่อผู้แต่งวระเดช ภาวัตเวคิน
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ, 2558.
เลขเรียกว 362.6 ว852ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมขององค์กรด้านแรงงานก่อนเข้าสู่วัยสู...
ชื่อผู้แต่งการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมขององค์กรด้านแรงงานก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (2550 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก331.398 ก446 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการองค์กรของชมรมผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ / เกษมศรี สุระวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเกษมศรี สุระวิทย์..
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพอนามัยในวัยชรานั้นสำคัญไฉน / อุทัย ศุภนิตย์
ชื่อผู้แต่งอุทัย ศุภนิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมศิลป์ ธรรมดา, 25-
เลขเรียก613.0438 อ736ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ้ : กลยุทธ์การปฏิบัติระดับภูมิภาคสำหรับแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศกรุงแมดริดว่าด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.); สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.); กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), [2545?]
เลขเรียกHQ1064.A78 ผ932 2545?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดกรอบการวิจัยเรื่อง สังคมผู้สูงอายุ : แนวทางและมาตรการรองรับปัญห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดกรอบการวิจัยเรื่อง สังคมผู้สูงอายุ : แนวทางและมาตรการรองรับปัญหาในอนาคต (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกHQ1062 ก479 2552,305.26 ส532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ : ผู้ดูแลที่เป็นทางการและแนวทางในการประกันคุณภาพในประเทศไทย / ศิริพันธุ์ สาสั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก613.0438 ผ412
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2550 / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีคิวพี จำกัด, 2551.
เลขเรียกHV1487.T5 ส179 2550,305.26 ส145ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา