Found: 390  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการวางแผนการตรวจสอบกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชี...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา ไพคำนาม
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 657.45 ส74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชา การสอบบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, 254-.
เลขเรียกHF5667 ผ7553 2549,657.46 จ628ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอน...
ชื่อผู้แต่งจิรพัตร์ จินศิริวานิชย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 657.45 จ376น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีภาษีอากร : วิชาการบัญชี / จุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ ทิพยากรณ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน Tax Business Accounting Center, [2549?]
เลขเรียกHF5667 ผ7554 2550,657.45 จ73ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร / ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ เพ็ญภาคกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส, 2549.
เลขเรียกHF5667 ป46 2549,657.45 ป11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชา...การบัญชี / จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Accounting Center, 2550.
เลขเรียกHF5667 จ268ผ 2550,657.076 จ628ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชี / อุณากร พฤฒิธาดา, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ชื่อผู้แต่งอุณากร พฤฒิธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็นเพรส, 2550.
เลขเรียกHF5667 อ784,657.452 น36ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับรายงานของผู้สอบบัญชี / ธิดา อู่ทรัพย์เจริญชัย = The relationship be...
ชื่อผู้แต่งธิดา อู่ทรัพย์เจริญชัย
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบซีพีเอ วิชาการบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์, 2545.
เลขเรียก657 น617ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี / รวมรวมแ...
ชื่อผู้แต่งกำธร นิมิตภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตำราทอง, [2547?]
เลขเรียก657.45 ก63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทที่ 2 วิชาการสอบบัญชี 1 : ข้อตกลงในการรับงาน / โดย นนทพล นิ่มสมบุญ.
ชื่อผู้แต่งนนทพล นิ่มสมบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2550.
เลขเรียกHF5667 น3บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทที่ 3 วิชาการสอบบัญชี 2 : การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น / โดย นิตยา เชษฐโชติรส.
ชื่อผู้แต่งนิตยา เชษฐโชติรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2550.
เลขเรียกHF5667 น63บ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทที่ 7 วิชาการสอบบัญชี 1 : กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี / โดย ขวัญสกุล เต็งอำนวย.
ชื่อผู้แต่งขวัญสกุล เต็งอำนวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, [254-].
เลขเรียกHF5667 ข5บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและการเลือกสำนักงานสอบบัญชีของผู้ใช้บริการงาน...
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ เลาหทวีโชค
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA การสอบบัญชี 1 / สถาบัน TAX BUSINESS CENTER : เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน Tax Business Center, 25-
เลขเรียก657.45 ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา