Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSocial startup success : สู่ความสําเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม / แคธลีน เคลลี เจนัส, เขียน ; ลลิตา ผลผล...
ชื่อผู้แต่งเจนัส, แคธลีน เคลลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562
เลขเรียกHD 62.6 จ55 2562,658.048 จ718ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยแล้วให้ ให้แล้วรวย = The social capitalist / จอช แลนนอน, ลิซา แลนนอน เขียน ; ธนกร นำรับพร แปล
ชื่อผู้แต่งแลนนอน, จอช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกHD60 ล8ร 2558,658.408 ล948ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSocial startup success : สู่ความสําเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม / Kathleen Kelly Janus, เขียน ; ลลิตา ผลผ...
ชื่อผู้แต่งเจนัส, แคธลีน เคลลี ผู้แต่ง
เลขเรียกHD62.6 .จ736 2562,658.048 จ718ซ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการรับรู้และพัฒนาการจัดการตามแนวทางผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค...
ชื่อผู้แต่งจิตพนธ์ ชุมเกตุ
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร], 2559.
เลขเรียกHD60.5.ท9 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชนสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม / รัชนิกร สำราญรัตน์ = Community relations manage...
ชื่อผู้แต่งรัชนิกร สำราญรัตน์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม : Social innovation / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2559]
เลขเรียก378.103 น289 [2559]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม = Social Innovation / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.
เลขเรียกสร 657 ม762น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม = Social Innovation / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 258.
เลขเรียก378.103 ม192น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังของคนหัวรั้น / จอห์น เอลคิงตัน เขียน, สฤณี อาชวานันทกุล แปล.
ชื่อผู้แต่งเอลคิงตัน, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกHD60 อ74,361.7068 อ57พ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ร้านโกลเด้น เพลซ ในฐานะผู้ประกอบการสังคม / โดย วชิระ สิริวงศ์วัฒนชัย.
ชื่อผู้แต่งวชิระ สิริวงศ์วัฒนชัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 ว26 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ในฐานะผู้ประกอบการทางสังคม / โดย วณ...
ชื่อผู้แต่งวณิชยา พัฒนกำแหง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกTX945 ว36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความรู้ของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาเชิงประจักษ์ในบริบทของประเทศไทย / โด...
ชื่อผู้แต่งจตุพร จุ้ยใจงาม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกHD38 จ37 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTHE RISE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THAILAND : A STUDY OF YOUNG THAI SOCIAL ENTREPRENEURS / Ya...
ชื่อผู้แต่งZhang, Yameng Author.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์ในการเป็นผู้ประกอบการสังคมของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร / โดย ปิติมน ล้อมส...
ชื่อผู้แต่งปิติมน ล้อมสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกRA990.ท9ป5 ป62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา