Found: 568  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย นบม.รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 11 เมษายน 2550...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกLB2341.8.T5 ห323 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานอาชีพผู้บริหารสถานศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา = Development of educational administ...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ดนตรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของหัวหน้าคณะวิชาในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา [electronic resource] = Roles of Department Head...
ชื่อผู้แต่งวีรพจน์ เวชชประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 2534 : เอกสารประกอบการเสนอผลงาน ลำพ...
ชื่อผู้แต่งลำพอง บุญช่วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2534.
เลขเรียก378.11 ล216ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสาระการเรียนรู้ เล่ม 1 ชุดวิชา ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียกLB2341 อ884ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสาระการเรียนรู้. เล่ม 1 ชุดวิชา ผู้บริการสถานศึกษามืออาชีพ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กร...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกLB2341 อ884 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก378.11 ท424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตกรุงเทพมหานคร = Desirab...
ชื่อผู้แต่งรัตนาภรณ์ แสงวิลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559.
เลขเรียกว.พ 378.11072 ร377ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยกับการสร้างเครือข่าย : หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4 (นบม. 4) /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวง, 2543.
เลขเรียก378.11 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย นบม. รุ่นที่ 19 / นบม. รุ่นที่ 19.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551?]
เลขเรียกLB2341.8.T5 ห463 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 20 / นบม. รุ่นที่ 20.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกLB2341.8.T5 ห462 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10- / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุด...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2546-2547.
เลขเรียกLB2341 ส636
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา / ทวีศักดิ์
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549
เลขเรียกLB2341.8.T5 ท56 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการได้มาซึ่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย/สถาบัน : การสัมมนาระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2530 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องการได้มาซึ่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย/สถาบัน (2530 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก378.11 ก 648 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณบดี ผู้บริหารระดับกลางในสถาบันอุดมศึกษา / ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2548.
เลขเรียก378.1 ศ111ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา