Found: 239  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นำของสตรีในพระสุตตันตปิฎก = An Analytical Study of Leadership of Women ...
ชื่อผู้แต่งธรรมนิตย์ อุดแก้ว
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกอ 305.42 ธ339ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้นำทีมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : รายงา...
ชื่อผู้แต่งสุรางค์ เทพศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก), 2555
เลขเรียกส.ร. 303.34 ส472บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของสตรีในจังหวัดอุดรธานี [text] / รุ่งฤดี ปัสสาแก้ว
ชื่อผู้แต่งรุ่งฤดี ปัสสาแก้ว
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียกวพ 305.42 ร637ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทผู้นำสตรีในการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล / ฒาลัศมา จุลเพชร = The Rol...
ชื่อผู้แต่งฒาลัศมา จุลเพชร
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยและกระบวนการที่เกี่ยวกับการยอมรับให้สตรีเป็นผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น = Factors and process inv...
ชื่อผู้แต่งธัณฑรัตม์ ปัญโญแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 323.34 ธ114ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยผู้นำท้องถิ่นสตรี / โดย อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง, 2527]
เลขเรียก323.34 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนประวัติศาสตร์ผู้นำหญิงโลก / เรียบเรียงโดย Sum Savapat
ชื่อผู้แต่งซัม สาวพัตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2554
เลขเรียกCT3202 ย178,920 ซ116ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท / ชญานั...
ชื่อผู้แต่งชญานันทน์ สมงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552.
เลขเรียกวน 307.14 ช112ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สุดยอดผู้นำหญิงของโลก / นภวรรณ สุขโขจัย เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ สุขโขจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554.
เลขเรียกHD57.7 น195ห 2554,920.72 น16ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลหญิงในยุคศตวรรษที่ 20 / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556.
เลขเรียก923.2 ด194ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากใจสู่ใจ = How we lead matters : reflections on a life of leadership / Marilyn Carlson Nelson แล...
ชื่อผู้แต่งเนลสัน, มาริลีน คาร์ลสัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอฮิล, 2551.
เลขเรียกBF637.L4 น74 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากใจสู่ใจ / Marilyn Carlson Nelson และ Deborah Cundy ; แปลและเรียบเรียง, ณงลักษณ์ จารุวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเนลสัน, มาริลีน คาร์ลสัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอฮิล, 2009 [2552]
เลขเรียกHD 57.7 น57จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและการยอมรับ บทบาทการเป็นผู้นำท้องถิ่นของสตรีในเขตจังหวัดชลบุรี : รายงานการวิจัย = Attitude ...
ชื่อผู้แต่งชิตาภา สุขพลำ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
เลขเรียก305.42 ช559ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้และยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักการเมืองสตร...
ชื่อผู้แต่งสุนันทน์ญา เทียนศิริยกานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทสตรีชาติพันธุ์ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู...
ชื่อผู้แต่งรุจิรา ใจจักร์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556
เลขเรียกHQ1236.5.T4 ร661บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา