Found: 459  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลชั้นนำ : โครงสร้างแห่งอำนาจและการเมืองในชุมชนไทย / จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515.
เลขเรียก301.155 จ211บ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยของความสำเร็จในการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร / วิทยานิพนธ์ของ ชิดสุภางค์ เตชเถก...
ชื่อผู้แต่งชิดสุภางค์ เตชเถกิง.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก324.22 ช348ป 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตร"การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 8 เอกสารบรรยายภาพรวมกลุ...
ชื่อผู้แต่งพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียก324.22 พ 195 ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตร"การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 9 เอกสารบรรยายภาพรวมกลุ...
ชื่อผู้แต่งธีระพร อุวรรณโณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียก324.22 ธ 872 ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตร"การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 9 เอกสารบรรยายภาพรวมกลุ...
ชื่อผู้แต่งธีระพร อุวรรณโณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียก324.22 ธ 872 ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิ่งใหญ่เพราะความดี : ภาวะผู้นำของรัฐบุรุษและทรราช / โดย วรเดช จันทรศร [Text]
ชื่อผู้แต่งวรเดช จันทรศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิตากสินเพื่อพัฒนาการศึกษา 2556.
เลขเรียก303.34 ว197ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกน่ารู้ชุดผู้นำของโลก / รวบรวมโดย ชุลีพร สุสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์, 2531.
เลขเรียกJ C330.3 ล963
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพลักษณ์ของนักการเมืองกับการยอมรับของประชาชน / พินิดา ประยูรศิริ = Politicians' images and public ...
ชื่อผู้แต่งพินิดา ประยูรศิริ 2508-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของผู้นำท้องถิ่น กรณีศึกษา : ตำบลXXX อำเภอXXX จังหวัดปราจีนบุรี [electronic resource...
ชื่อผู้แต่งธนิกานต์ อุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2558].
เลขเรียกCT203.ท9 ด193(5) 2558,923.2 ด193ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำท้องถิ่นภาคใต้ / โดย เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกJS7153.4.A2 ภ6 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษากรณีรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ = Ana...
ชื่อผู้แต่งเศรษฐศักดิ์ จันทร์โสภา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 352.39 ศ871ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างฐานอำนาจของผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น = The Fuilding Power Base of Political Leaders / วิทยาน...
ชื่อผู้แต่งธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก324.22 ธ177ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีต่อคุณสมบัติของผู้นำประเทศที่กลุ่มวัยรุ่...
ชื่อผู้แต่งณัฐกร ตั้งจิตทวีชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550.
เลขเรียกวจ 324.22 ณ321ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแบบคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองสู่การพัฒนาประเทศ = Characteristics model of political leaders for co...
ชื่อผู้แต่งสาธิต ปิตุเตชะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา