Found: 980  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสัมมนาเรื่อง ศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาภาวะผู้นำท้อ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาภาวะผู้นำท้องถิ่น สปป. ลาว (ครั้งที่ 3 : 2554 : นครหลวงเวียงจันทร์)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โครงการวิจัยสาขาวิชาประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียก303.34 ก648ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาภาวะผู้นำท้องถิ่น สปป. ลาว : รายงานผ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาภาวะผู้นำท้องถิ่น สปป. ลาว (ครั้งที่ 3 : 2554 : นครเวียงจันทร์)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โครงการวิจัยสาขาวิชาประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียก303.34 ก525ศ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาภาวะผู้นำท้องถิ่นใน สปป. ลาว : รายงา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาภาวะผู้นำท้องถิ่น สปป. ลาว (ครั้งที่ 3 : 2554 : นครหลวงเวียงจันทร์).
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการวิจัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียก303.34 ก525ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสผู้นำ 2 : ภาวะผุ้นำต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา / คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกHD 57.7 ถ19 2556,658.4092 ถ296ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน / มนตรี ศิริจันทร์ชื่น.
ชื่อผู้แต่งมนตรี ศิริจันทร์ชื่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยา โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, (254-).
เลขเรียก658.4092 ม152ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดข...
ชื่อผู้แต่งเนตรนภา สังขจันทร์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHM781 น785ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบุคลิกภาพด้านความเป็นผู้นำตามแนวทางประชาธิปไตยของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จ...
ชื่อผู้แต่งธาวิน คงแก้ว
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกHM781 ธ513ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราทางวิชาการ ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน [text] = Leadership in community development / ดำรงศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560
เลขเรียก303.34 ด499ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทผู้นำสตรีในการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล / ฒาลัศมา จุลเพชร = The Rol...
ชื่อผู้แต่งฒาลัศมา จุลเพชร
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน กรณีศึกษาผู้นำชุมชนในตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวั...
ชื่อผู้แต่งบุษกร กัณฑ์จู
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกHM781 บ672ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำท้องถิ่นภาคใต้ : โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553]
เลขเรียกHM781 ภ474 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้นำชุมชน / ภควา มุสิกะวัน [text]
ชื่อผู้แต่งภควา มุสิกะวัน
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน : ตำราทางวิชาการ = Leadership in community development / ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็...
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก303.34 ด226ภ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพภาวะผู้นำท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เศกสรรค์ ยงวณิชย์, วีร...
ชื่อผู้แต่งเศกสรรค์ ยงวณิชย์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
เลขเรียกส.ร. 307.14 ศ518ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อคุณสมบัติและภาพลัก...
ชื่อผู้แต่งธัญรัตน์ ปัญญาคันธา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 303.34 ธ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา