Found: 239  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2527 โครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน กรมการฝึกหัดครู. [text]
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 2527-
เลขเรียก309.29593 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการในการประชุมเรื่องเทคนิคการสร้างผู้นำพัฒนาชนบท / จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [252-]
เลขเรียกHM141 ศ813
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาผู้นำสตรีกับสังคมชนบท หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2526.
เลขเรียกHQ1390 ส71
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมการเป็นผู้นำให้แก่สตรีชนบท แนวทางการมีส่วนร่วม / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
เลขเรียก303.34 ค411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรบุคคลในชนบทที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำชนบท
ชื่อผู้แต่งยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2523.
เลขเรียก158.4 ย46ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามผลการทำทะเบียนประวติผู้นำหมู่บ้าน / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2518.
เลขเรียกHM141 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามผลการทำทะเบียนประวัติผู้นำหมู่บ้าน / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2518.
เลขเรียกHM141 ม234ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะผู้นำ / ธรรม เทศนา.
ชื่อผู้แต่งธรรม เทศนา
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., (25--).
เลขเรียก303.34 ธ321ล 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดวิชาผู้นำท้องถิ่น : หมวดพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การศึกษาตามอัธยาศัย / มัธยม เรือ...
ชื่อผู้แต่งมัธยม เรืองแสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอิมเมจครีเอชั่น, 2541.
เลขเรียกHM781 ม6ช 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประเมินผลโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน ปีงบประมาณ 25 / กองแผน...
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2528.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจนปีงบประมาณ2527-2529 / กรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 26 ซ.ม.
เลขเรียก309.1593 ร225
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสนองตอบของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาผู้นำท้องถิ่น (COLT) ระยะที่ 2 (2526-2529) : รายงานวิัจัย =...
ชื่อผู้แต่งนำชัย ทนุผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2529.
เลขเรียก302.34 น221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสนองตอบของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาผู้นำท้องถิ่น : รายงานวิัจัย = People 's response to commun...
ชื่อผู้แต่งนำชัย ทนุผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2529.
เลขเรียก302.34 น221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดวิชาผู้นำท้องถิ่นกับการประชาสัมพันธ์ : หมวดพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การศึกษาตามอั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอิมเมจครีเอชั่น, 2541.
เลขเรียกHM263 ช7 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา