Found: 6,933  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสผู้นำ 2 : ภาวะผุ้นำต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา / คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกHD 57.7 ถ19 2556,658.4092 ถ296ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมผู้นำ = Leadership behavior : PC 269 / สมัย จิตต์หมวด.
ชื่อผู้แต่งสมัย จิตต์หมวด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียก303.34 ส1611พ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมผู้นำ = Leadership behavior : PC 269 / สมัย จิตต์หมวด.
ชื่อผู้แต่งสมัย จิตต์หมวด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียก303.34 ส292พ 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน / มนตรี ศิริจันทร์ชื่น.
ชื่อผู้แต่งมนตรี ศิริจันทร์ชื่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยา โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, (254-).
เลขเรียก658.4092 ม152ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง พิทักษ์พงศ์ กางการ Text
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์พงศ์ กางการ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2557.
เลขเรียก352.39 พ234ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งผู้นำ = Boss power / เจตต์ จิตสว่าง ; คณะบรรณาธิการ ขวัญจิต เลิศผดุงธรรม ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งเจตต์ จิตสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2555.
เลขเรียกHD57.7 จ694พ,658.4092 จ694พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบิดพลังผู้นำ / ผู้เขียน, พัฒนะ มรกตสินธุ์
ชื่อผู้แต่งพัฒนะ มรกตสินธุ์ 2522-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิดดี, 2554
เลขเรียกHD 57.7 พ113ร 2554,658.4092 พ531ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต / พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561.
เลขเรียกHD 57.7 พ32น 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำยุคปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [text]...
ชื่อผู้แต่งอินตอง เลิดสินไช
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกวพ 371.201 อ734ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการอภิปรายเรื่อง บทวิเคราะห์เชิงวิชาการต่อภาวะวิกฤตผู้นำ [videorecording] : ปัญหาและทางออก วันพฤหัสบ...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายเรื่อง บทวิเคราะห์เชิงวิชาการต่อภาวะวิกฤตผู้นำ : ปัญหาและทางออก (2549 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายนักวิชาการ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้นำนันทนาการ / สหายพล มีชูนึก
ชื่อผู้แต่งสหายพล มีชูนึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามสเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส์, 2548.
เลขเรียกGV181.4 ส469ก 2548,790 ส 407 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาผู้นำ = Psychology for leaders / ธันยาภรณ์ นวลสิงห์ (พาพลงาม)
ชื่อผู้แต่งธันยาภรณ์ นวลสิงห์ (พาพลงาม)
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2559.
เลขเรียก150 ธ63จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา