Found: 169  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันผู้ชาย / เรียบเรียง ภัทรยา เมธาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูดรปา เพรส, ม.ป.ป.
เลขเรียก613.0438 ร721
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้สึก ๆ ของผู้ชาย / เอ จี แบร์ก, เขียน ; แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยสุริยะ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งแบร์ก, เอช จี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, [253-?]
เลขเรียกHQ1090.7.T5 บ895ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้วงลึก เสน่ห์ชาย / ด๋ง.
ชื่อผู้แต่งด๋ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกHQ 1090 ด114ล 2550,613.95 ด12ล 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายป้ายเหลือง : รูปแบบการพัฒนาทางเลือกด้านอาชีพและการดูแลสุขภาพของชายขายบริการทางเพศในเขตกรุงเทพม...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ นาวิไล
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 306.743 อ36ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของชายบริการทางเพศ = Sexual health care behavior of male commercial sex ...
ชื่อผู้แต่งนิคม มูลเมือง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544.
เลขเรียก613.0423 น553พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องELLEMEN
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโภชนาการในชายวัยทอง / กอบแก้ว สุวรรณศร และ พูนศรี เลิศลักขณวงศ์
ชื่อผู้แต่งกอบแก้ว สุวรรณศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2544.
เลขเรียกQU145 ก361ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจองค์ประกอบเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้ชาย = The Survey O...
ชื่อผู้แต่งกรณิการ์ รักธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553.
เลขเรียกPN5449 ก173ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับผู้ชายวัยทอง [จุลสาร] / สำนักส่งเสริมสุขภาพ.
ชื่อผู้แต่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียกRC ส6ผ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนุ่มพันธุ์ดื้อ = The coming of age stories / อมราพร แผ่นดินทอง.
ชื่อผู้แต่งอมราพร แผ่นดินทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยมท์ พับลิชชิ่ง, 2547.
เลขเรียก089.95911 อ293ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Man who is not a simple man / CatZdog
ชื่อผู้แต่งแคทซีด๊อก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซย์ ชิส, 2555
เลขเรียกHQ1090 .ค83 2555,080 ค742ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชายวัยทอง อำเภอปทุมรัตน์ จังห...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร บุญมี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชาย--ป้ายเหลือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมิรนทร์ บุ๊คเซนเตอร์, 2548.
เลขเรียกHQ242.55.A5 ผ726 2548,306.743 ผ 742 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของชายขายบริการในพัฒน์พงษ์ = Life styles and health behavior of male pros...
ชื่อผู้แต่งประกอบ ศรีวัจนะ.
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียก306.743 ป188ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพผู้ชายวัยทอง : กรณีศึกษาในชุมชนอีสาน / ทิพวรรณ์ โสภาวรรณกุล
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ์ โสภาวรรณกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา