Found: 351  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน : ครบเครื่องเรื่องผักพื้นบ้าน ทั้งการปลูกและการตลาด / โดย รักษ์ พฤกษชาติ.
ชื่อผู้แต่งรักษ์ พฤกษชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊ค มีเดีย, 2554.
เลขเรียกQK83 .ร62 2554,635 ร62ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน : เล่ม 1 / กลุ่มพืชผัก กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองส่งเสริมพืชสวน. กลุ่มพืชผัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543.
เลขเรียก635.4 ก782ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผักพื้นบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในบางพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร / วิศัย พร...
ชื่อผู้แต่งวิศัย พรหมเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545
เลขเรียก635 ว18ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน : กรณีศึกษาตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = The study of norther...
ชื่อผู้แต่งยุวดี ไวทยะโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549.
เลขเรียก635.4 ย442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดและปริมาณแมลงศัตรูผักพื้นบ้านบางชนิด / อดุลยศักดิ์ แย้มสรวล และพีระภัทร์ แก้วธรรม.
ชื่อผู้แต่งอดุลยศักดิ์ แย้มสรวล.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2551.
เลขเรียก635 อ136ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย / พรรณี เดชกำแหง.
ชื่อผู้แต่งพรรณี เดชกำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2545.
เลขเรียกวจ 581.63 พ272ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าผักพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน / นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย และสมใจ สิงห์สา.
ชื่อผู้แต่งนาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกSB320.9 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่อง การสำรวจผักพื้นบ้านในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม / มนิต ภูปรางค์.
ชื่อผู้แต่งมนิต ภูปรางค์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2540
เลขเรียก635 ม153 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, ม.ป.ป.
เลขเรียก635.4 ผ259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักแผ่นจากผักพื้นบ้าน แหล่งแคลเซียมใกล้ตัว / อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์.
ชื่อผู้แต่งอรวัลภ์ อุปถัมภานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกTX 551 อ374ผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน โกอินเตอร์ 5 ภาค / เพื่อนเกษตรกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเค พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียก635 ผ259 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน : ต้านภัยสารพัดโรค / สุวิทย์ จารุศรีวรกุล.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ จารุศรีวรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพลน บี, 2553.
เลขเรียกSB320.43.T5 ส881,QV770.JT3 ส7ผ 2553,635 ส881ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกมะรุม-ผักหวาน : เทคนิคในการปลูกมะรุมและผักหวานแบบง่ายให้ผลดี / กองบรรณาธิการ, สมพงษ์ บัวแย้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, [2560]
เลขเรียกSB317.M67 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านในอำเภอพระนครศรีอยุธยา / นิชาภรณ์ แสงสว่าง, มะลิวัลย์ จอมสวรรค์ และเยาวลัก...
ชื่อผู้แต่งนิชาภรณ์ แสงสว่าง.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา, 2541.
เลขเรียก635 น559ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวบรวมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน = Collection and conservation of native vegetables : รายงานผลการว...
ชื่อผู้แต่งยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, [2539].
เลขเรียกว635 ย326ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา