Found: 393  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผักพื้นบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในบางพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร / วิศัย พร...
ชื่อผู้แต่งวิศัย พรหมเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545
เลขเรียก635 ว18ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน : ครบเครื่องเรื่องผักพื้นบ้าน ทั้งการปลูกและการตลาด / โดย รักษ์ พฤกษชาติ.
ชื่อผู้แต่งรักษ์ พฤกษชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊ค มีเดีย, 2554.
เลขเรียกQK83 .ร62 2554,635 ร62ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน : เล่ม 1 / กลุ่มพืชผัก กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองส่งเสริมพืชสวน. กลุ่มพืชผัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543.
เลขเรียก635.4 ก782ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน : กรณีศึกษาตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = The study of norther...
ชื่อผู้แต่งยุวดี ไวทยะโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549.
เลขเรียก635.4 ย442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดและปริมาณแมลงศัตรูผักพื้นบ้านบางชนิด / อดุลยศักดิ์ แย้มสรวล และพีระภัทร์ แก้วธรรม.
ชื่อผู้แต่งอดุลยศักดิ์ แย้มสรวล.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2551.
เลขเรียก635 อ136ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย / พรรณี เดชกำแหง.
ชื่อผู้แต่งพรรณี เดชกำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2545.
เลขเรียกวจ 581.63 พ272ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าผักพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน / นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย และสมใจ สิงห์สา.
ชื่อผู้แต่งนาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกSB320.9 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ เรื่อง การสำรวจผักพื้นบ้านในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม / มนิต ภูปรางค์.
ชื่อผู้แต่งมนิต ภูปรางค์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2540
เลขเรียก635 ม153 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, ม.ป.ป.
เลขเรียก635.4 ผ259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย เล่ม 1 / อร่าม คุ้มกลาง.
ชื่อผู้แต่งอร่าม คุ้มกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2548.
เลขเรียก633.88 อ392ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักแผ่นจากผักพื้นบ้าน แหล่งแคลเซียมใกล้ตัว / อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์.
ชื่อผู้แต่งอรวัลภ์ อุปถัมภานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกTX 551 อ374ผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้าน : ต้านภัยสารพัดโรค / สุวิทย์ จารุศรีวรกุล.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ จารุศรีวรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพลน บี, 2553.
เลขเรียกSB320.43.T5 ส881,QV770.JT3 ส7ผ 2553,635 ส881ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านบ้านสามร้อยยอด ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / วิวรณ์ วงศ์อรุณ, แววด...
ชื่อผู้แต่งวิวรณ์ วงศ์อรุณ
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของผักพื้นบ้านในมิติของพฤกศาสตร์ชาติพันธุ์ การใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน ในอุ...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกผว วจ 635 ค181 มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร / สุรชัย มัจฉาชีพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
เลขเรียกQV766 ผ259 2542,581.63 ผ259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา