Found: 402  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ต้นแบบ : ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปีงบประมาณ 2558 / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียกTS 171.P7 ผ193 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ / ผู้เขียน J. David Viale ; แปลและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท ณั...
ชื่อผู้แต่งเวียเล, เจ. เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Bright Books, 2546.
เลขเรียกHF5415.153 ว87,658.575 ว611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและการพัฒนา / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกHF5415.153 ธ64 2552,658.57 ธ37ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบยืดหยุ่นโดยใช้เทคนิคฟีทเจอร์เบส [electronic resource] = Feature-based method fo...
ชื่อผู้แต่งณรงศักดิ์ นิธิประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและการพัฒนา / ธีรกิติ รวรัตน์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งธีรกิติ รวรัตน์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกHF5415.153 ธ64,658.575 ธ37ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ [electronic resource] / ไพโรจน์ วิริยจารี
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วิริยจารี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกHF5415.153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ครอบกรองตกแต่งตู้ปลา [electronic resource] = The project of designing a filter...
ชื่อผู้แต่งบดี เขี้ยวงา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำเอกสารช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ [electronic resource] = Making documentation aided product de...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ แก้วประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้เสื้อผ้า ในขั้นตอนการวางแผนผลิตภัณ...
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ เอมสมบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี 2558 / กรมส่งเส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559.
เลขเรียก658.5752 ผ193 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี 2558 / กรมส่งเสร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559
เลขเรียก658.575 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปีงบประมาณ 2558 / ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559
เลขเรียก658.57 ผ193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว., 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์แบบประสานความคิดร่วมกัน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งกุศล พิมาพันธุ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา