Found: 10,935  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2558 / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559
เลขเรียกส.ร. 658.5 ส125ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์แบบประสานความคิดร่วมกัน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งกุศล พิมาพันธุ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/StartUp เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล / มหาวิทยาลัยศิลปา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกTS171 ม57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ : เอกสารคำสอน = Product development / ทิพย์วรรณา งามศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งทิพย์วรรณา งามศักดิ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
เลขเรียก658.5 ท366ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม แนวคิด รูปแบบ และการวิเคราะห์ = Cultural product design concept style ana...
ชื่อผู้แต่งปานฉัตท์ อินทร์คง.
เลขเรียกTS171 ป546ก 2560,745.2 ป546กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบยืดหยุ่นโดยใช้เทคนิคฟีทเจอร์เบส [electronic resource] = Feature-based method fo...
ชื่อผู้แต่งณรงศักดิ์ นิธิประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากระบบเกษตรกรรมทางเลือก ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี / ศุภรัช เกตุเผื...
ชื่อผู้แต่งศุภรัช เกตุเผือก
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
เลขเรียก338.17 ศ46ท 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ต้นแบบ / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559.
เลขเรียก658.5 ผ47ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปีงบประมาณ 2558 / ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป, 2559.
เลขเรียก658.5 ผ173 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดแห่งผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า / สแตนลีย์ ซาคาโรว์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ศรทิพย์ กลิ่นขจา...
ชื่อผู้แต่งซาคาโรว์, สแตนลีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2532.
เลขเรียกT325 .ซ66,658.827 ซ212ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์ไทย -- ในวิถีร่วมสมัย : รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558 / สำนัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559.
เลขเรียก745.2 ส928 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = Product Management and new product development / ชลธิ...
ชื่อผู้แต่งชลธิศ ดาราวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2560.
เลขเรียกHF5415.15 .ช43 2560,658.57 ช174ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 2554 = Creative products 2011 / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2554.
เลขเรียกTS171 ส63,745.5 ส026ผ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGift ideas 2009 / [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฏฏะ, 2552.
เลขเรียก745.2 ก36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำเอกสารช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ [electronic resource] = Making documentation aided product de...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ แก้วประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา