Found: 1,516  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง การตลาดและราคาของผลิตผลทางการเกษตร ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ของประเทศไทย พ.ศ....
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตร. กองเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย, 2513.
เลขเรียก338.1 ก218ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์จังหวัดสาขาเกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี ปี25-- / เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 15 (จ.ปทุมธานี) สำนักงานเ...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 15 (จ.ปทุมธานี) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 25--
เลขเรียกHD2105.6 ผ8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่องการตลาดและราคาของผลิตผลทางเกษตรในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนของประเทศไทย พ.ศ.2512 /...
พิมพลักษณ์พระนคร : กระทรวง, 2513.
เลขเรียกHF5415 .ก171 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติราคาธัญพืชที่เกษตรกรขายได้รายจังหวัด เขตและภาคปี 2532
ชื่อผู้แต่งกองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2533
เลขเรียก338.13021 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติราคาธัญพืชที่เกษตรกรขายได้รายภาคปี 2533
ชื่อผู้แต่งกองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
เลขเรียก338.13021 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราคาผลิตผลเกษตร / โดย จงกลณี เกิดพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งจงกลณี เกิดพิบูลย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2531.
เลขเรียก338.1 จ115ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจเรื่องการตลาดพืชผลเกษตรของกสิกรในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2514 = Farm level crop market...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ สุทธสุภา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2515.
เลขเรียก338.1 พ797ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนความต้องการสินค้าเกษตรกรรม ปี 2526 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกHD9016.T364 ก782 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศไทย / ชัชวาลย์ สมทรัพย์
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ สมทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก338.1 ช625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดสินค้าเกษตร / จิรพร เอี่ยมศรี ; เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นวกนก, 2528
เลขเรียก338.1 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและผลผลิตของสินค้าเกษตรกรรม / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2525.
เลขเรียกHD9016.T364 ก782ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร / กรมการค้าภายใน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2546.
เลขเรียกHD9015.T5 ป26 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร / กรมการค้าภายใน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2546.
เลขเรียกHD9015.T5 ป135
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร / กรมการค้าภายใน
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2562.
เลขเรียกHD9015.T5 ก169 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2558 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2558]
เลขเรียกHD9015.T5 ป135 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา