Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม : ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 / ชาญ อังศุโชติ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม, 2540.
เลขเรียก92 ป111
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม : ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 / บรรณาธิการ ชาญ อังศุโชติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงครามและท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม, [2540?]
เลขเรียกJQ1746 จ198
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 / ชาญ อังศุโชติ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม, 2540.
เลขเรียก923.2593 จ198
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพลป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 / บรรณาธิการ พลโทชาญ อังศุโชติ
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; มูลนิธิ, (2541?)
เลขเรียก923.2593 ป77จ (2541?)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศควรรษ 14 กรกฎาคม 2540 / พลโท ชาญ อังศุโชติ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม, 2540.
เลขเรียกCT1548.ป3 จ195
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิจอมพล ป. พิบูลย์สงครามและท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2540
เลขเรียก923.2593 ป11จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตการต่อสู้ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ชื่อผู้แต่งจรูญ กุวานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2496
เลขเรียก923 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 2540.
เลขเรียก923.5 ม417จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 / มูลนิธิจอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง, 2540.
เลขเรียกDS578.32.P55 จ198 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 / บรรณาธิการ ชาญ อังศุโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม, 2540.
เลขเรียกDS578.32.P259 จ5 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม / อ.พิบูลสงคราม [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งอ. พิบูลสงคราม [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มนตรี, 2518.
เลขเรียกDS570.6.ป828 อ166จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม / โดย อ. พิบูลสงคราม.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ พิบูลสงคราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มนตรี, 2518.
เลขเรียกDS570.6.ป8 อ25,923.2593 อ363จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป.พิบูลสงคราม : ผู้นำต้นแบบตลอดกาล / บวร ยสินทร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ร่มโพธิ์ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกDS578.32.P6 จ192 2554,923.1593 จ19 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงคราม เล่ม 1 , เล่ม 2 / อนันต์ พิบูลสงคราม
ชื่อผู้แต่งอนันต์ พิบูลสงคราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2540
เลขเรียก923.29593 ป19จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่: บันทึกการสัมมนา / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,ดำรงศัก...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 2540
เลขเรียก923.2593 ป11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา