Found: 250  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "การผลิตพันธุ์และการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เชิงพาณิชย์" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ ธนาสมหวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสันบสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียก639.6 ว483ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ในบ่อดิน : รายงานการวิจัย = Hatching and nursing o...
ชื่อผู้แต่งวรเทพ มุธุวรรณ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536.
เลขเรียก639.66 ว212ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะและอนุบาลปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) = Hatching and nursing of the blue swimmi...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ เก้าเอี้ยน.
พิมพลักษณ์พังงา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา, 2547.
เลขเรียก639.66 ก952ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus ( Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน = Rearing of blue swimming crabs Portun...
ชื่อผู้แต่งกอบศักดิ์ เกตุเหมือน
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา, 2547.
เลขเรียก639.6 ก363ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแทนที่ปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองในอาหารปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) = Fishmeal replacem...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2556.
เลขเรียก639.66 ก456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของความเค็มน้ำ ชนิดอาหาร และสิ่งหลบซ่อนต่อการพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการรอดตายของการอนุบาลลูกปูม...
ชื่อผู้แต่งบุญรัตน์ ประทุมชาติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2547?]
เลขเรียก639.66 บ432ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโตอัตรารอดตายและการลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2557.
เลขเรียก639.66 ผอ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลใน...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ ธนาสมหวัง
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2549.
เลขเรียก639.56 ว483ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในที่กักขังโดยให้ที่หลบซ่อนต่างชนิด = Rearing...
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2547.
เลขเรียก639.66 ก529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุบาลลูกปูม้า, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) จากระยะ megalopa ถึง crab stage ในกระชังและบ่...
ชื่อผู้แต่งสุรชาต ฉวีภักดิ์.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี, 2550.
เลขเรียกSH ส7ก 2550,639.66 ส848กอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน = The culture...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ เทพพานิช.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี, 2548.
เลขเรียก639.66 อ631ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน = Rearing on blue swimming crab (Portun...
ชื่อผู้แต่งปริญญ์ วิรุณราช
พิมพลักษณ์จันทรบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2555
เลขเรียก639.56 ป173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน = Rearing of blue swimming crabs portun...
ชื่อผู้แต่งกอบศักดิ์ เกตุเหมือน.
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา, 2547.
เลขเรียก639.66 ก363ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการแร่ธาตุรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) = Mineral mixture requirements...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2549.
เลขเรียก639.66 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริมาณการลำเลียงตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ต่ออัตราการฟักของไข่ = Transpor...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ ธนาสมหวัง.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2547.
เลขเรียก639.66 ว483ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา