Found: 1,008  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิโตรเลียมเทคโนโลยี = Petroleum technology / ปราโมทย์ ไชยเวช
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ไชยเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกTP690.A2 ป451 2555,665.5 ป451ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิโตรเลียมและปิโตรเคมี / สุปราณี แก้วภิรมย์
ชื่อผู้แต่งสุปราณี แก้วภิรมย์
เลขเรียก547.83 ส823ป 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องปิโตรเลียม : เรื่องราวของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย / สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทมีเดีย ทรานส์เอเซียไทยแลนด์, 2541.
เลขเรียกHD9576.ท92 ร187 2541,553.282 ส181ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเหนี่ยว ๆ เกี่ยวกับ น้ำมัน / โดย สมชาย วสันตวิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย วสันตวิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เคโซนิก้า, 2551.
เลขเรียกHD9560.5 ส42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิโตรเคมี และเทคนิคปิโตเลียม / สมชาย สัมพันธ์วิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย สัมพันธ์วิวัฒน์.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิหมู่บ้านจอมบึง, 2544.
เลขเรียก665.5 ส162ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิโตรเลียม / สมเกียรติ จันทร์มหา และ คุรุจิต นาครทรรพ.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ จันทร์มหา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ, [2528].
เลขเรียก665.5 ส16ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิโตรเลียม = Petroleum / พัลลภา แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งพัลลภา แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2538.
เลขเรียก665.5 พ 592 ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์น้ำมันน่ารู้ / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้แต่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), [2557]
เลขเรียก665.5 ป544ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์น้ำมันน่ารู้ / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), [2557]
เลขเรียกINPROCESS 1525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องปิโตรเลียม / สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2541
เลขเรียก665.5 ร195 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องปิโตรเลียม : เรื่องราวของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย / กัญญา หัทยานนท์, นิภาภัท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, [2541]
เลขเรียก665.5 ร19 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องปิโตรเลียม : เรื่องราวของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย / กัญญา หัทยานนท์, นิภาภัท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีเดีย ทรานส์เอเซีย ไทยแลนด์, [2541?]
เลขเรียก338.2728 ร187
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรานงานกิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง พ.ศ. 2549 - 2552 / จ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก547.83 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม. เล่ม 18, การหาปริมาณเมทิลเทอร์เชียรี-บิวทิลอีเทอร์ เอทิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา