Found: 996  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลกระทบของนโยบายควบคุมการนำเข้า : ศึกษากรณีปาล์มน้ำมัน = Effects of import contro...
ชื่อผู้แต่งสายรัก พวงมาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534
เลขเรียก633.85 ส225ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มสุกและสภาวะการบ่มที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดสุร...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาภรณ์ พิมพา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 633.851 บ532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาล์มน้ำมัน / กลุ่มเกษตรสัญจร.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มเกษตรสัญจร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก633.851 ก318ป3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาล์มน้ำมัน / โดย กลุ่มเกษตรสัญจร
ชื่อผู้แต่งกลุ่มเกษตรสัญจร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2541
เลขเรียกSB299.P3 ก288ป 2541,633.851 ก318ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันด้วยตนเอง / อภิชาติ ศรีสอาด...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2555.
เลขเรียกSB299.P3 ค695 2555,633.851 อ163ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาล์มน้ำมัน / โดย สร้อยถวิล เดชารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.1759345 ป561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาล์ม : คู่มือ (ฉบับเกษตรกร) / ธีระพงศ์ จันทรนิยม.
ชื่อผู้แต่งธีระพงศ์ จันทรนิยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม, 2555.
เลขเรียกSB299.P3 ธ666,633.851 ธ631ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสวนปาล์มน้ำมัน : สำหรับปาล์มน้ำมันที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต. (ฉบับพกพา) / โดย ชัยรัตน์ นิลนน...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
เลขเรียกSB299.P3 ค74 2544,633.85 ช116ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2529.
เลขเรียกHD9019.O27 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูก-แปรรูปเชิงการค้าปาล์มน้ำมัน / รักษ์ พฤกษชาติ.
ชื่อผู้แต่งรักษ์ พฤกษชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊ค มีเดีย, 2552.
เลขเรียกSB299.P3 ร294 2552,633.85 ร62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาล์มน้ำมัน : คู่มือการปลูก-แปรรูปเชิงการค้า / รวบรวม/เรียบเรียง โดย รักษ์ พฤกษชาติ
ชื่อผู้แต่งรักษ์ พฤกษชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีออนบุ๊คมีเดีย, 2551.
เลขเรียกSB299.P3 ร294,633.85 ร62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกส่วนของปาล์มน้ำมันล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มจากอุตสาหกรรมน้ำม...
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556.
เลขเรียกSB299.P3 ท72 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ปาล์มน้ำมัน / H.R. von Uexkull, T.H. Fairhurst ; แปลและเรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งVon uexkull, H. r.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิททยาเขตหาดใหญ่, 2538.
เลขเรียกSB299 P3 V6 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ (ฉบับเกษตรกร) : ปาล์ม / ธีระพงศ์ จันทรนิยม.
ชื่อผู้แต่งธีระพงศ์ จันทรนิยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม, 2555.
เลขเรียก633.851 ธ37ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาล์ม / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ชวลิต นิยมธรรม...[และคนอื่นๆ], เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541.
เลขเรียก584.5 ป562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา