Found: 2,246  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสังคม สุพัตรา สุภาพ [Text]
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา สุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2540
เลขเรียกHN31 ส7ป 2540,360 ส831ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์-จิตใจ ของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบก : ศึกษาเฉพาะโรงพ...
ชื่อผู้แต่งสินีนาฎ บุญต่อเติม.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก362.25 ส729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารนิพนธ์ เรื่อง ปัญหาความอดอยากของชาวบ้านแม่สะลัก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงให...
ชื่อผู้แต่งจำลอง โสมาศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528
เลขเรียก362.5 จ227ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาที่สำคัญของชาติและแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนา / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียก309.1593 ค1411ป 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย / พระเทพเวที(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคมทอง, 2531
เลขเรียก362.9593 พ17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ปัญหาสำคัญ ๆ ในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข / โดย นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ เทพสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2535.
เลขเรียก361.1 น148ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ปัญหาสำคัญๆ ในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข / นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
เลขเรียก361.1 น12ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจน / โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ชื่อผู้แต่งทักษิณ ชันวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546
เลขเรียก361 ท111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาสังคมในแง่สังคมศาสตร์ : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ / คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาสังคมในแง่สังคมศาสตร์ (2515 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2516.
เลขเรียก309.1593 ธ17รก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสนทนาชีวิตเลือกได้ = a Dialogue : Choode Life / อาร์โนลด์ ทอยน์บี และไดซากุ อิเคดะ ; แปลโดย สดใส ...
ชื่อผู้แต่งทอยน์บี, อาร์โนลด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2530.
เลขเรียก309 ท19บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสังคม / ณรงค์ วันดี
ชื่อผู้แต่งณรงค์ วันดี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2523.
เลขเรียก309 ณ17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะสังคมและปัญหาของสังคมไทย / อานนท์ อาภาภิรม
ชื่อผู้แต่งอานนท์ อาภาภิรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2521.
เลขเรียกHN743 .อ25 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและผลการสำรวจความเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐต่อประกาศสถานการณ์ฉุก...
ชื่อผู้แต่งปิยะ ถาวร
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548
เลขเรียก361.1 ป236ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาครอบครัว : รายงานการประชุมสัมมนา / จัดโดย ชมรมความมั่นคงของครอบครัวเชียงใหม่ [ณ ห้องประชุมสำน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่องปัญหาครอบครัว (2526 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ชมรม, 2526.
เลขเรียก362.82 ก485ป 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มประชากรที่เป็นภาระทางสังคมของประเทศไทย / [คณะผู้จัดทำ ปทุมมาศ แดงบุปผา ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียกHN32 .ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา