Found: 538  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องชีวิตและงานปรีดี พนมยงค์/ สถาบันปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติย่อของ นาย ปรีดี พนมยงค์ / ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2553.
เลขเรียก923.2 ป173ช 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ : จนถึง 24 กรกฎาคม 2525 / ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2526.
เลขเรียก923.2 ป472ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ (จนถึง 24 กรกฎาคม 2525) / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, 2526.
เลขเรียกDS570.6.ป471 ป471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2544.
เลขเรียกDS570.6.ป471 ป471 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีดี พนมยงค์ : รัฐบุรุษผู้ไร้แผ่นดิน.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ สยามใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2526.
เลขเรียก923.2593 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ (จนถึง 24 กรกฎาคม 2525) / คณะกรรมการโครงการ ปรีดี พนมยงค์ กับสัง...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการโครงการ ปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ ปรีดี พนมยงค์ กับสังคม, 2526
เลขเรียก923.1 ค287ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติย่อของปรีดี พนมยงค์ (จนถึง 24 กรกฏาคม 2525) / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการปรีดีพนมยงค์กับสังคมไทย, 2526
เลขเรียก923.2593 ป473ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิตรกำสรวล เนื่องในมรณกรรมของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / โครงการ ปรีดีพนมยงค์กับสังคมไทย
ชื่อผู้แต่งโครงการ ปรีดีพนมยงค์กับสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ "ปรีดีพนมยงค์กับสังคมไทย", 2526
เลขเรียก923.2593 ค492ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวความคิดประชาธิปไตย ของปรีดี พนมยงค์ / วาณี พนมยงค์-สายประดิษฐ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และโครงการ 60 ปีประชาธิปไตย, 2535.
เลขเรียกJC423 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 100 ปี ชาตกาลรัฐบุรุษอาวิโส ปรีดี พนมยงค์ : 11 พฤษภาคม 2543.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2543.
เลขเรียก923.2 ค152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์ / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
เลขเรียก345.93 ป 568 ป 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิปรีดี พนมยงค์, 2530.
เลขเรียก92 ป472
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ / ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543.
เลขเรียกDS584.4.ป46 ส77 2543,923.2 ส47ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของ ดร. ปรีดี พนมยงค์ / โดย สุพจน์ ด่านตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ด่านตระกูล.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประจักษ์การพิมพ์, 2514.
เลขเรียกDS570.6.ป46 ส72 2514,923.2593 ป472ส53 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา