Found: 949  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสงัด / เขียนโดย ระวี ภาวิไล.
ชื่อผู้แต่งระวี ภาวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2538.
เลขเรียกB56 ร268 2538,294.301 ร268ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญา : สะพานเชื่อมวิทยาศาสตร์กับศาสนา / ยัง มารี ดังโตแนล. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งดังโตแนล, ยัง มารี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม, 2551.
เลขเรียกBL51 ด321ป 2551,142 ด319ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติชีวิตคน เล่ม 2 : พุทธปรัชญา-เวชปรัชญา / เฉลี่ย วัชรพุกท์.
ชื่อผู้แต่งเฉลี่ย วัชรพุกท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, (มปป.).
เลขเรียก210 ฉ617ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญากับศาสนา / อุทัย ทองพูน, ผู้เรียบเรียง
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540
เลขเรียก291.175 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญากับศาสนา / อุทัย เหมทอง.
ชื่อผู้แต่งอุทัย เหมทอง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540.
เลขเรียกBD573 อ7ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาศาสนา / Philosophy of religion : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปร.342 / บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา.
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย อ่องนาวา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 2553.
เลขเรียกBL51 ป4ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาศาสนา = Philosophy of religion / อุดม บัวศรี
ชื่อผู้แต่งอุดม บัวศรี
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
เลขเรียกB162 อ785
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาศาสนา = Philosophy of religion : PY 241 / ทวี ผลสมภพ.
ชื่อผู้แต่งทวี ผลสมภพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
เลขเรียก291.75 ท185ป 2544 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาศาสนา = Philosophy of religion : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปร.342 / บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย อ่องนาวา บาทหลวง
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 2551.
เลขเรียกBL51 ว865ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาและศาสนา / ศรีคำ บัวโรย.
ชื่อผู้แต่งศรีคำ บัวโรย.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , 2556.
เลขเรียก294.301ศ173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาและศาสนา / กรีสุดา เฑียรทอง
ชื่อผู้แต่งกรีสุดา เฑียรทอง
พิมพลักษณ์อยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2545
เลขเรียก181 ก475ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาและศาสนา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / สุชาติ บุษย์ชญานนท์ Text
ชื่อผู้แต่งสุชาติ บุษย์ชญานนท์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554
เลขเรียก100 ส242ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาและศาสนา = Philosophy and religion / จรูญ รัตนกาล
ชื่อผู้แต่งจรูญ รัตนกาล.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2557
เลขเรียก210 จ173ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาอิสลาม = The philosophy of Islam : PY 224 / วิโรจน์ นาคชาตรี.
ชื่อผู้แต่งวิโรจ นาคชาตรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียก297.01 ว711ป 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา