Found: 714  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย / นาฎวิภา ชลิตานนท์
ชื่อผู้แต่งนาฎวิภา ชลิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
เลขเรียกD13.2 น457,907.2 นฎ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย / นาฏวิภา ชลิตานนท์.
ชื่อผู้แต่งนาฏวิภา ชลิตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
เลขเรียกD13.2 .น63,959.3 น 514 ป 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก / มัทนา เกษกมล
ชื่อผู้แต่งมัทนา เกษกมล
พิมพลักษณ์(ชลบุรี) : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, [2527?].
เลขเรียกD13 ม346,907.2 ม 436 ป 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ = History : A Very Short Introduction / อาโนลด์ จอห์น เอช. ; ไชยันค์ ร...
ชื่อผู้แต่งอาโนลด์, จอห์น เอช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียก901 อ646ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ 1 / ดนัย ไชยโยธา.
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527.
เลขเรียก907.2 ด151ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ = Historiography : HI 414 / มาตยา อิงคนารถ, วนิดา ตรงยางกูร.
ชื่อผู้แต่งมาตยา อิงคนารถ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกD13 ม434 2551,907.2 ม434ป 2551 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ = Historlography / มาตยา อินคนารถ, วนิดา ตรงยางกูร
ชื่อผู้แต่งมาตยา อินคนารถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
เลขเรียกD13 ม434ป 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก / มัทนา เกษกมล.
ชื่อผู้แต่งมัทนา เกษกมล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว. บางแสน, [25 ].
เลขเรียกD13 ม6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ : เอกสารคำสอนวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์ 1 (ปศ 302) / มัทนา เก...
ชื่อผู้แต่งมัทนา เกษกมล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2535?]
เลขเรียก900 ม346ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ : เอกสารคำสอนวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์ตามหลักสูตรศิลปศาสตร์บั...
ชื่อผู้แต่งมัทนา เกษกมล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, [2533?]
เลขเรียก900 ม346ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกนอกขนบประวัติศาสตร์ : ว่าด้วยประวัติศาสตร์นอกขนบและวิธีวิทยาทางเลือก/ ธงชัย วินิจจะกูล
ชื่อผู้แต่งธงชัย วินิจจะกูล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562.
เลขเรียกDS570.95 ธ117,959.3 ธ118อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ 1 : ประวัติ 302 / ดนัย ไชยโยธา
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527.
เลขเรียกD13 .ด15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ = Historiography / มาตยา อิงคนารถ.
ชื่อผู้แต่งมาตยา อิงคนารถ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528.
เลขเรียก907.2 ม434ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ = Historiography : HIS 4104 (HI 414) / มาตยา อิงคนารถ, วนิดา ตรงยางกูร.
ชื่อผู้แต่งมาตยา อิงคนารถ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, 2524.
เลขเรียก907.2 น234ป 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา