Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน" / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก307.14 ส215ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนค่าชีวิต / ประยงค์ รณรงค์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560.
เลขเรียก923.6593 ป361ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน"/ ประยงค์ รณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกLB 2832.4.T35 ป361ค 2555,371.1 ถ267ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน ประยงค์ รณรงค์ / โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกCT1548.P729 ว4ช 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนค่าชีวิต / ประยงค์ รณรงค์ text
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560
เลขเรียกCT1548.ป34 ป361,926.3 ป361ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประยงค์ รณรงค์ : แมกไซไซ 2004 สาขาผู้นำชุมชนรางวัลของคนทำงานด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ / สถาบันส่งเสริมวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547.
เลขเรียก920.71 ป1711 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำการเรียนรู้/ ประยงค์ รณรงค์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2550.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ป361ผ 2550,658.4093 ป171ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน" / ถวัลย์ มาศจรัส.
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย , 2555.
เลขเรียก923.593 ถ393ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย “อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน” [computer file] = Prayong Ronnarong Tha...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียกDS578.32.ป361 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เรียงชุมชนแห่งการเรียนรู้ [electronic resource] : นายประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1 ด้...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2545]
เลขเรียกLC1036.8.T5 ม971
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำตามธรรมชาติกับการส่งเสริมการพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่นกรณีศึกษานายประยงค์ รณรงค์ ตำบลไม้เรียง อำเ...
ชื่อผู้แต่งณัฐชยา เทวฤทธิ์, 2526-
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2148-2548) ; ผลึกภูมิปัญญาไทย.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548].
เลขเรียกB99.ท9 ส64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดินสยาม / ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
ชื่อผู้แต่งภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ภ478,920 ภ478ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกษตรก้าวหน้า เศรษฐกิจเข้มแข็ง / โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.
ชื่อผู้แต่งโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2549.
เลขเรียกHD2080.55 .ฆ95 2549,630 ฆ88ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา