Found: 1,834  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2528.
เลขเรียกNB1021 ว6,730.9593 ว35ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมไทย / ของศิลป พีระศรี ; พระยาอนุมานราชธน แปล.
ชื่อผู้แต่งศิลป์ พีระศรี 2435-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2489.
เลขเรียกNB1021 .ศ64,730 ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาว...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ตะวันออก, 2545.
เลขเรียกNB1021 ป271 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการปูนปั้น ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า วันที่ 1-8 กรกฏาคม 2539 / จัดทำโดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), 2539.
เลขเรียกNA3690 น6 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ / [เรื่อง, สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา, กรรณิก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2545]
เลขเรียกNB1021 ป46 2545,730.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ / [เรื่อง : สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา, กรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกNB1021 .ป46 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมสร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะตัว ชุด ในรูปทรง / ชัยชาญ จันทศรี
ชื่อผู้แต่งชัยชาญ จันทศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมาย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
เลขเรียก730 ส17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการประติมากรรมใคร-คน / ของนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประติมากรรม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาประติมากรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประติมากรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกNB1021 ม57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมไทย / วิทย์ พิณคันเงิน.
ชื่อผู้แต่งวิทย์ พิณคันเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์, 2547.
เลขเรียกNB1021 .ว646 2547,732.4 ว346ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดประติมากรรม 2557 ในวาระครบรอบ 25 ปี บริษัท ศุภาลัย = 2014 Sculpture compettition in the oc...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2557.
เลขเรียกNB1134.4.T5 ก469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดประติมากรรม 2557 ในวาระครบรอบ 25 ปี บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) / ชำเรือง วิเชียรเขตต์...[...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), 2557
เลขเรียก730.9593 ก469 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณค่าศิลปะปูนปั้นไทยตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นและนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาระดับปร...
ชื่อผู้แต่งปฤณัต แสงสว่าง 2516-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องต้องรู้ของประติมากรรมและประติมากรไทย / บรรณาธิการ วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ, 2546.
เลขเรียกNB1021 ร83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องต้องรู้ของประติมากรรมและประติมากรไทย / บรรณาธิการ วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ, 2546.
เลขเรียกNB1021 .ร83 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา