Found: 3,080  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล / ชัยนันท์ นันทพันธ์.
ชื่อผู้แต่งชัยนันท์ นันทพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกHM263 ช387,659.2 ช96ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ , ศิลป์ชัย ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2560
เลขเรียกวจ 659 พ161ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ = Fundamental of public relations / สุชาดา แสงดวงดี [...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา แสงดวงดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542
เลขเรียก659.2 ส42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง76 ปี กรมประชาสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. เปเปอร์เฮ้าส์, 2552
เลขเรียกสร 659.2 ป238จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 16428 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกHM263 ส747 2533,659.2 อ884
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2544 / คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชา...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็น.เจ.โปรโมชั่น, 2540.
เลขเรียกHM263 .ป462 2540,659.2 ป238น
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2526]
เลขเรียกP92.T5 ก169,350.874 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ พช.947 อารีวรรณ์ อัศวรุ่งนิรันดร์ [Text].
ชื่อผู้แต่งอารีวรรณ์ อัศวรุ่งนิรันดร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พิทักษ์อักษร 2526.
เลขเรียกP90 อ664,259.2 อ21ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ = public Relations : Basic Principles and Practices / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร , 2540.
เลขเรียกHM263 ด599ก2540,659.2 ด642ก 3/2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ = Public relations business / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, สุนี เลิศแส...
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2528.
เลขเรียกHM263 ด6ก6,659.2 ด217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1 -7 = Media production for public relations / สาขาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก659.2 ส481ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ = The Public Relati...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ ชัยศิริวัมนาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ; 2541.
เลขเรียก659.2 ส247ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ / ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์...
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2527.
เลขเรียกHM263 .ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพีอาร์การประชาสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู [Text]
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ [ม.ป.พ.] [2534]
เลขเรียก659.2 ป417ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา