Found: 2,954  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามโลก / อารยันตคุปต์..
ชื่อผู้แต่งอารยันตคุปต์..
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์จำลองศิลป , 2497.
เลขเรียกBQ4235 อ6ส 2497
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบอบประชาธิปไตย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2520
เลขเรียก321.8 ธ25ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ / โดย นิยม รัฐอมฤต
ชื่อผู้แต่งนิยม รัฐอมฤต
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียกJC423 น641ก 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่มีต่อการสร้างเสริมประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 ...
ชื่อผู้แต่งอรุณ วังจังหวัด
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 370.115 อ399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ = Glossary of concepts and terms in modern democracy / สิริพรรณ น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท, 2557.
เลขเรียก321.8 ค359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ = Glossary of concepts and terms in modern democracy / สิริพรรณ น...
ชื่อผู้แต่งสิริพรรณ นกสวน สวัสดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2557.
เลขเรียกJC423 ส731ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยที่แท้จริง / รัชนีพัฒน์ รัชนี.
ชื่อผู้แต่งรัชนีพัฒน์ รัชนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2507.
เลขเรียก321.8 ร212ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดารประชาธิปไตย / พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช พล.ต. ม.ร.ว. 2454-2538.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2512.
เลขเรียกJC423 ค521ป 2512,321.8 ค 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง "จะพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรให้มั่นคง" / คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไ...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2536
เลขเรียก321.87 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ ชุด โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง.
ชื่อผู้แต่งสภาพัฒนาการเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการเมือง 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตร"การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 9 เอกสารบรรยายภาพรวมกลุ...
ชื่อผู้แต่งนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียก321.8 น 028 ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอินโฟกราฟฟิกและสปอตวิดีทัศน์ประชาธิปไตยในวิถีไทย [videorecording] / จัดทำโดย สถาบันวิจัยภาษาและวั...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของสถาบันในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ...
ชื่อผู้แต่งทศพล งามบาง
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 370.115 ท238ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ = Glossary of concepts and terms in modern democracy / สิริพรรณ น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2557.
เลขเรียก321.8 ค64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยกับการวัดมติมหาชน : คู่มือการหยั่งเสียง ประชาชน / สวัสดิ์ สุคนธรังษี
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุคนธรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2518
เลขเรียกHM261 ส413 2518,321.8 ส397ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา