Found: 662  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา Text
พิมพลักษณ์[ม.ฟ.ท.] [ม.ป.พ.] 2556
เลขเรียก304.603 พ174พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีทางประชากรศาสตร์ = Demographic methods / บุญเลิศ เลียวประไพ.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ เลียวประไพ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
เลขเรียกHB849.4 บ63 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอภิธานศัพท์ประชากรศาสตร์ = Etieme van de Walle รวบรวม ; นพวรรณ จงวัฒนา แปลเรียบเรียง [text] Mult...
ชื่อผู้แต่งแวน เดอ วาลด์, เอเตียม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531.
เลขเรียก304.603 ว75อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอภิธานศัพท์ประชากรศาสตร์ = Multilingual demographic dictionary / Etienne van de Walle, รวบรวม ; นพ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาฯ, 2531.
เลขเรียก304.603 อ256
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีโมพีเดีย พจนานุกรมประชากรศาสตร์ พหุภาษา ฉบับปรับปรุงเป็นเอกภาพ ปรับปรุงครั้งที่สอง ภาษาไทย / ปราโม...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก304.603 ป172ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอภิธานศัพท์ประชากรศาสตร์ = Multilingual demographic dictionary / Etienne van de Walle, รวบรวม ; นพ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกHB881 อ256 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบทดสอบประชากรศึกษา / โดย เนาวรัตน์ พลายน้อย ,นภพร ทัศนัยนา.
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 253-].
เลขเรียกHB881 น836
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีโมพีเดียพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา = Demopaedia / ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556], [2013]
เลขเรียกHB849.2 ป452พ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีทางประชากรศาสตร์ = The methods and materials of demography / ของ Henry S. Shryock, Jaco...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524?].
เลขเรียกHB849.4 ร235 2524,304.6 ร235 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2530
ชื่อผู้แต่งนักประชากรไทย. สมาคม.
เลขเรียก312 น111ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2530 26-27 พฤศจิกายน 2530 ณ ห้องนวลจันทร์ โรงแรมอิมพีเรียล ถนน...
ชื่อผู้แต่งนักประชากรไทย, สมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก301.32 น15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2531,10-11 พฤศจิกายน 2531 ณ โรงแรมรอยัลรีเวอร์
ชื่อผู้แต่งนักประชากร. สมาคม.
เลขเรียก304.6 น111ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา