Found: 4,977  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการแห่งชาติ เรื่องประชากรของประเทศไทย ครั้งที่ 4 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ 2521.
เลขเรียกHB849 ก524,301.32 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจข้อมูลประชากรชาวเขา จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบฯ อุทัย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2531.
เลขเรียก305.89591 รว451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปีนโยบายประชากร / สมาคมนักประชากรไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักประชากรไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2533.
เลขเรียกHB883.5 น6ย 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรศึกษา / เฉลียว บุรีภักดี
ชื่อผู้แต่งเฉลียว บุรีภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2519.
เลขเรียกHB851 ฉ57,301.32 ฉ448ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากร / ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
ชื่อผู้แต่งลัคนา วัฒนะชีวะกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สันติภาพแพ็คพริ้นท์, 2554.
เลขเรียกHB881 ล236ก 2554,304.6 ล236ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ICPD : ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของประเทศไทย / แปลและเรียบเรีย...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียกHB849.41 ส63 2549,304.6 ส727 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาประเทศ / สำนักงานคณะกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกHB850.5.T5 ร451 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040 / สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกHB1054.55.A3 ส691(1) 2556,304.6021 ส691ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดประมาณจำนวนประชากรของประเทศไทย 2513-2548 = Population Projections for Thailand Whole Kingdom a...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, [2512?], 2524.
เลขเรียก301.32 จ49ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดประมาณจำนวนประชากรของประเทศไทย : ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2513-2553.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2519?]
เลขเรียก312.8 กค443
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 = Population projections for Thailand 2000-2030 / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก304.60212 ค123ก 2543-73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย : 2523-2558 / กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ประชากรศึกษา / กรมสามัญศึกษา.
ชื่อผู้แต่งกรมสามัญศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [กรมฯ], 2519.
เลขเรียกHB881 ส6,312 ศ311ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความทางวิชาการ / วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521.
เลขเรียกHB3645.55.A3 ว763บ 2521,301.32 ว383บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา