Found: 1,016  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแตกต่างของการมีหลักประกันสุขภาพระหว่างแรงงานย้ายถิ่น และไม่ย้ายถิ่น ในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ...
ชื่อผู้แต่งอัมพร สราญเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียกW225.JT3 อ6ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพประจำปี ... / ปรีดา แต้อารักษ์, อุษณีย์ หลอดเณร; บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี, 2556-
เลขเรียก368.382 ร155ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม / ภูษิต ประคอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556
เลขเรียก368.382 ส 2/2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพ, 2548
เลขเรียกW225.JT3 ค695 2548,368.382 ส691ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม / ภูษิต ประคอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555
เลขเรียก368.382 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
ชื่อผู้แต่งจรัสทิพย์ ดังกิจเจริญ
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกวพ 368.382 จ159ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดภาวะขาดทุนของโรงพยาบาลของรัฐในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยใช้สัมประสิทธิ์การจัดสรรรายได้ ธน...
ชื่อผู้แต่งธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
เลขเรียก368.4 ธ163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2545-2546/ วิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ณ ระนอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกRA 412.5.T5 ว711ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักประกันสุขภาพกับความมั่นคงแห่งชาติ : ทางเลือกเชิงนโยบาย / ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2542.
เลขเรียกวจ HG9373 ณ249
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ. 25.. ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-.
เลขเรียก368.382 ส 088 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนิเทศงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2545 ในภารกิจของสำนักงานประกันสุขภาพ / [คณ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2544.
เลขเรียกRA412.5.T5 ค655
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ สำหรับหน่วยปฏิบัติงานบัตรประกันสุขภาพจังหวัด /...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสุขภาพ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียกHG9399.T5 ส691คม 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ สำหรับหน่วยปฏิบัติงานบัตรประกันสุขภาพระดับอำเภ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสุขภาพ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียกHG9399.T5 ส691ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูประบบสุขภาพ : สิทธิ หน้าที่ของคนไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ชื่อผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา...
ชื่อผู้แต่งชาลี ทะนาไธสง
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 613 ช64ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา