Found: 173  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการที่เหมาะสมของการนำสารปรอทกลับมาใช้ใหม่ด้วยเครื่องกรองปรอท / ประยูร พงศ์พิทยากร
ชื่อผู้แต่งประยูร พงศ์พิทยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก546.663 ป17ก 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดปริมาณปรอทในเลือดเปรียบเทียบในนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรอทในปลาในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2559-2560)
ชื่อผู้แต่งTremlova, Ing. Jana
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2561
เลขเรียกTD427.M4 ท74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรอทในปลาในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2559-2560) = Mercury in fish from industrial sites in...
ชื่อผู้แต่งทรีมโลวา, อิง. จานา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสหภาพยุโยป (European Union), 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบบนกระดาษแบบพกพาสาหรับการตรวจวัดปรอท / ณัฐณิชา วุฒิพลากร
ชื่อผู้แต่งณัฐณิชา วุฒิพลากร, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทโดยขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพสทที่ปรับแปรด้วยคอปเปอร์ไดเอธิลไดไทโอคาร์บาเมต/
ชื่อผู้แต่งนันทวัน สมิดิษเฐียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 2547
เลขเรียก546.663 น215ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกปรอทโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เอกพงศ์ อู่ดี
ชื่อผู้แต่งเอกพงศ์ อู่ดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกส.ร. 546.6632 อ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรอท = Mercury / [ผู้เขียน/เรียบเรียง ฝ่ายสารอันตรายจากเกษตรกรรม กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2541.
เลขเรียกQD181.H6 ป179 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเรื่องปรอท / โดยนักศึกษาภาควิชาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกQD181.H6 ร451 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปประเด็นเรื่องปรอท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโนแคลไทยแลนด์, 2540.
เลขเรียกQD181.H6 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่เรื่อง ปรอท
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งานสารเป็นพิษ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2528.
เลขเรียก615.925663 อ884
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่เรื่องปรอท / งานสารเป็นพิษ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งาน, 2528.
เลขเรียกRA1231.M5 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำปรอทจากอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติให้บริสุทธิ์ และผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ / นันทนิตย...
ชื่อผู้แต่งนันทนิตย์ วานิชาชีวะ 2514-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มการนำกลับแบบคัดเลือกปรอทจากน้ำที่ได้จากหลุมเจาะก๊าซธรรมชาติโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ภพ สมบูรณ์ปัญญา
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของอุณหภูมิต่อความเป็นพิษเฉียบพลันของปรอทที่มีต่ออาร์ทีเมีย (ARTEMIA SAUNA LEACH) / อุทุมพร ศรีทอง...
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร ศรีทองคำ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท , 2525.
เลขเรียกว RA 1231.M5 อ43ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา