Found: 1,242  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลรา...
ชื่อผู้แต่งสายใจ จันเวียง
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แบบทดสอบมาตรฐานประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาอา...
ชื่อผู้แต่งธงชัย สุวรรณสิชณน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก371.2 ธ118ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครูในทศวรรษที่ 21 = The development of...
ชื่อผู้แต่งสุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกLB2832 ส827ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชส...
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ฉ่ำเมืองปัก
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกว 370.1 พ855ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช พิริยสิงห์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก371.2 อ175ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน = The study of status and needs i...
ชื่อผู้แต่งกษิมา วัฒนกุล
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกLB1727.T5 ก333ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาอาเซียน : รายงานการว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก371.201 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณครูที่รัก บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู / เกษม วัฒนชัย
ชื่อผู้แต่งเกษม วัฒนชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2559.
เลขเรียก371.1 ก586ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แบบทดสอบมาตรฐานประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาอา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก378.11021 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แบบทดสอบมาตรฐานประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาอา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งรัตนา ศรีเหรัญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค.ศ., 2549.
เลขเรียก371.201 ร114ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบครูในฝัน : มุมมองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี = The model of smart teacher : five yea...
ชื่อผู้แต่งจันทร์ชลี มาพุทธ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
เลขเรียก371.12 จ258ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาในการทำวิจัยของบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ษมาภรณ์ อินชำนาญ
ชื่อผู้แต่งษมาภรณ์ อินชำนาญ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกH62.5.T5 ษ189ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการประเมินโครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ...
พิมพลักษณ์สงขลา : กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551.
เลขเรียก371.201 ส 329 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา