Found: 8,941  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง / สำนักงานวิจัยและระบบสารสน...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
เลขเรียก658.312404 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลรา...
ชื่อผู้แต่งสายใจ จันเวียง
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี / อดุลยเดช ตันแก้ว [text]
ชื่อผู้แต่งอดุลยเดช ตันแก้ว
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ : มุมมองและกระบวนทัศน์ของการทำงาน / ศูนย...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกW9 อ7 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แบบทดสอบมาตรฐานประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาอา...
ชื่อผู้แต่งธงชัย สุวรรณสิชณน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
เลขเรียก371.2 ธ118ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุขปี 2554 / [บรรณาธิการ, มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]]
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2554
เลขเรียกWA900.JT3 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนบุคลากรกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชา, 2532-
เลขเรียกHF5549.A3 .ส41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : The satisfacti...
ชื่อผู้แต่งวศินี จิตภูษา.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารวิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมใน 5 ปีข้างห...
ชื่อผู้แต่งกัลชาญ สังข์วารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน / สถาบันวิจัยเพื่อ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2538
เลขเรียก351.1 ส425ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิ...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
เลขเรียกHF5549.2.T35 .ส17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารชุดอบรม หน่วยที่ 1-9 แบบฝึกปฏิบัติชุดอบรมบุคลากรทางการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2529
เลขเรียก372.21 ค14บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาบุคลากรสายวิศวกรรมต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลติชิ้...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ธรรมทวีธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกว 658.3 ส472ก 2500
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินศักยภาพ ในการปฎิบัติงานสุขศึกษาและความต้องการพัฒนาวิชาการสุขศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฎิ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ดลเฉลิมพรรค.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก610.69 ส873ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา