Found: 876  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำลึกครบรอบ 100 ปี อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
เลขเรียก920 ม246 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญของโลก = The great people in the world / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, 2547.
เลขเรียกCT203.T5 บ381,920.02 ด19บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดตำนานบุคคลดังของโลก (ตะวันตก) / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกCT203.ท9 ม64 2552,920.02 ม443ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดตำนานบุคคลดังของเอเชีย / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกCT1498 .ม64 2552,920.05 ม25ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สตรีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษที่ 20 = 20 women icons of the 20th century / ดวงธิดา ราเมศวร์...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : แพรธรรม, 2554.
เลขเรียกCT3202 .ด53 2554,920.72 ด17ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนฉาวกระฉ่อนโลก / [BOOK] กฤษดา ศิรามพุช.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ศิรามพุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด, 2553.
เลขเรียกCT203.T5 ก284ค,920 ก918ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนดีที่ควรรู้จัก / สุมน อมรวิวัฒน์...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
เลขเรียกCT1541 .ส74 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญของโลก. เล่ม 2, แคเทอรีน มหาราชิน๊ ตอลสตอย ทายาทเจงกิสข่าน ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค, 2551.
เลขเรียกCT203.T5 บ381ส ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บุคคลสำคัญของโลก / เอกชัย จันทรา
ชื่อผู้แต่งเอกชัย จันทรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556.
เลขเรียกCT203.T5 อ873 2556,920 อ873ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญของโลก / วิมล กุณราชา
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543.
เลขเรียกCT203 ว663บ 2543,920.02 ว663บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะกึ๋นคนฟื้นฟูวัฒนธรรมโลก ฉบับการ์ตูนอารมณ์ดี / หลิว ชิงหยวน, จัง เหวิน, จวง เอี้ยนอี่ว์ ; ภัทรพร...
ชื่อผู้แต่งหลิว, ชิงหยวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี อาร์ คัลเลอร์พริ้นท์, 2560.
เลขเรียก920 ห337จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติบุคคลสำคัญ และบุคคลสำคัญของไทยที่องค์การยูเนสโกยกย่อง (ฉบับเยาวชน) / ลำจุล ฮวบเจริญ.
ชื่อผู้แต่งลำจุล ฮวบเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิง, 2553.
เลขเรียกCT203.T5 ล222 2553,920.09593 ล332ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก = Encyclopedia of world leaders and great peoples / วิทยากร เชียงกูล
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
เลขเรียกCT203.T5 ว583 2556,อ 920 ว346ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตรักบุคคลสำคัญของโลก : ภาพสะท้อนเชิงจิตวิทยา / สมภพ เรืองตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมภพ เรืองตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2549.
เลขเรียกWM460 ส271ช 2549,150.195 ส271ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา