Found: 14,694  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย = ดวงธิดา ราเมศวร์ [text] 10 Liberation heroes from 10 countries /
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเพฯ : แพรธรรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก920.71 ด193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคล
ชื่อผู้แต่งเกศินี หงสนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย., cม.ป.ป.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคคล = Pasonnel development / เสาวลักษณ์ สุขวิรัส, กมล อดุลพันธุ์
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ สุขวิรัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536.
เลขเรียกHF5549.5T7 ส945ก8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลตัวอย่างแห่งปีวันราชภัฏ' 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พิมพลักษณ์ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2553.
เลขเรียก923.7 ม19บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องบุคคลวันนี้ = Who's who today.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ.มังกรการพิมพ์ (1994) จำกัด, 2533-2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญของโลก / วิมล กุณราชา.
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์น้ำฝน, 2546.
เลขเรียกCT203.T5 ว665 2546,920 ว663บ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำลึกครบรอบ 100 ปี อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
เลขเรียก920 ม246 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคล ธงชัย สันติวงษ์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2537.
เลขเรียก658.3 ธ171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร = Personnel planning, job classification...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มสธ., 2530.
เลขเรียกHF5549 ส747ก ล.1-2 2530,351.1 ม747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเด่นคนดังรอบจักรวาล / พูลสมบัติ ภูอภิรมย์
ชื่อผู้แต่งพูลสมบัติ ภูอภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2549.
เลขเรียกCT203 พ858ค 2549,920 พ247ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญของโลก / วิมล กุณราชา
ชื่อผู้แต่งวิมล กุณราชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543.
เลขเรียกCT203 ว663บ 2543,920.02 ว663บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะกึ๋นคนฟื้นฟูวัฒนธรรมโลก ฉบับการ์ตูนอารมณ์ดี / หลิว ชิงหยวน, จัง เหวิน, จวง เอี้ยนอี่ว์ ; ภัทรพร...
ชื่อผู้แต่งหลิว, ชิงหยวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี อาร์ คัลเลอร์พริ้นท์, 2560.
เลขเรียก920 ห337จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 32304 การบริหารงานบุคคล = Personnel administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
เลขเรียกHF5549.15 อ884 2536,351.1 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บุคคลสำคัญของโลก / เอกชัย จันทรา
ชื่อผู้แต่งเอกชัย จันทรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556.
เลขเรียกCT203.T5 อ873 2556,920 อ873ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา