Found: 493  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิวัติบริโภค : จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งจำเป็น / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์ , 2550.
เลขเรียก381.33 ธ285ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร [text] / สำนักงานงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561
เลขเรียกสร 613.2 ก218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินดีมีสุข / วิจิตร บุณยะโหตระ
ชื่อผู้แต่งวิจิตร บุณยะโหตระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537.
เลขเรียกQU145 ว145ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำตาล สุขภาพ และการจัดการด้านการบริโภคที่เหมาะสม / บรรณาธิการ, จันทนา อึ้งชูศักดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555.
เลขเรียก641.336 น518 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักกีฬา = Nutrition behavior of athletes / ฉัตรทิราภรณ์ โลหพันธุ์วงศ์, วน...
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิราภรณ์ โลหพันธุ์วงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2549.
เลขเรียกTX361.A8 ฉ233 2549,613.2 ฉ233พ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม = Development promotion model of eating behavio...
ชื่อผู้แต่งถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์
พิมพลักษณ์[สระบุรี] : ศูนย์อนามัยที่ 2, 2551.
เลขเรียกRA784 ถ177
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหันภัยอาหารดิบ [ตอนที่ 1-2] [videorecording] / [บริษัททีวีบูรพาผลิตรายการ ; รายการจุดเปลี่ยน แน่ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 -2547 / กรมอนามัย ; คณะบรรณาธิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2548.
เลขเรียกQU146.JT3 ร451 2546-47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546 / กรมอนามัย ; คณะบรรณาธิการ, มัน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2549.
เลขเรียกQU146.JT3 ร451 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารสู่ชีวิตใหม่ : ความจริงที่แพทย์และนักโภชนาการเพิ่งยอมรับ / เกียรติวรรณ อมาตยกุล.
ชื่อผู้แต่งเกียรติวรรณ อมาตยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต(จัดจำหน่าย), 2536.
เลขเรียกRA784 ก854 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารสู่ชีวิตใหม่ : ความจริงที่แพทย์และนักโภชนาการเพิ่งยอมรับ / เกียรติวรรณ อมาตยกุล.
ชื่อผู้แต่งเกียรติวรรณ อมาตยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต [ผู้จัดจำหน่าย], 2538.
เลขเรียกRA784 ก854 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารและสุขภาพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล], 2532.
เลขเรียกQU145 อ678 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารและสุขภาพ / แปลและเรียบเรียงโดย ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพ, 2524-
เลขเรียกWA5 ศ213อ ล.1- <2524- >
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแถลงการณ์นักกิน : In defense of food / Michael Pollan
ชื่อผู้แต่งพอลแลน, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนสาธารณสุข = Public health nutrition / เครือวัลย์ หุตานุวัตร
ชื่อผู้แต่งเครือวัลย์ หุตานุวัตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531.
เลขเรียกRA784 ค759,QU145 ค752ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา