Found: 8,189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์การธุรกิจ / เฉลิมพล สัตถาภรณ์
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล สัตถาภรณ์
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ, 2515.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยู่ในช่องบริหารธุรกิจ /cชาย กิตติคุณาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งชาย กิตติคุณาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด, [2543?]
เลขเรียกHD30.28 ช523อ,658 ช523อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นต่อการให้บริการธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือ [Text] นิศารัตน์ กันทะเครือ
ชื่อผู้แต่งนิศารัตน์ กันทะเครือ
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก658.041 น238ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThink BiG ACT SMALL คิดใหญ่ทำเล็ก / เจสัน เจนนิงส์ ; จิตอำไพ, แปล
ชื่อผู้แต่งเจสัน เจนนิงส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกHD38 จ721ค 2548,658 จ58ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องREENGINEESING=ทำอย่างไร
ชื่อผู้แต่งพัฒนิจ โกญจนาท.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเว็บเพจจากการรับรู้ กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ปร...
ชื่อผู้แต่งจตุพร จิรันดร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานและสมรรถนะในการทำงานกับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค...
ชื่อผู้แต่งประภาส ฟักทอง.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2552.
เลขเรียก332.12 ป346ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารบริหารธุรกิจ'57 / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2557.
เลขเรียกHF 5500 ส666 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประกอบธุรกิจชุมชน/ นนทยา อิทธิชินบัญชร.
ชื่อผู้แต่งนนทยา อิทธิชินบัญชร.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2549.
เลขเรียก307.333 น156ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมและวัดผลธุรกิจของท่าน / ปรีชา หิวะหุต
ชื่อผู้แต่งปรีชา หิวะหุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หัวหมาก, 2526.
เลขเรียก658 ป173อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจขนาดย่อม / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี,: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2533.
เลขเรียก658.022 246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลึก / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2533.
เลขเรียก658.022 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากแบบประเมินและรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบริหารธุรกิจ = Business administration.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, (252-).
เลขเรียก658 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ / อนุสรณ์ สรพรหม และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ สรพรหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2545
เลขเรียก658 อ375ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา