Found: 2,476  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรณี...
ชื่อผู้แต่งชยานันท์ อามาตย์ทัศน์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2562
เลขเรียกวจ 378.103 ช195ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์,...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ วาสิกะสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHV31 .ว64 2550,361 ว432ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมทางสังคม เทิดไท้ องค์ราชันย์ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2551.
เลขเรียก305.2 ป74 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนา "ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ" วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2539 / คณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ, 2539.
เลขเรียก361.6 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องสู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ.256 / คณะผู้วิจัย สมชัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยฯ, 2554
เลขเรียก1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องสู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ.2560 / คณะผู้วิจัย สมชั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยฯ, 2554.
เลขเรียกHV400.55 ร654
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรม ทางสังคม เทิดไท้ องค์ราชันย์ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2550.
เลขเรียก362 ป 944 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจน / โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ชื่อผู้แต่งทักษิณ ชันวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546
เลขเรียก361 ท111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ.2560 / สมชัย จิตสุชน แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, 2554
เลขเรียก361 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดิการในองค์กร : แนวคิดและวิธีการบริหาร / สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์.
ชื่อผู้แต่งสุรางค์รัตน์ วศินารมณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2541.
เลขเรียกHV 63.T5 ส858ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / สมชัย จิตสุชน .....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก361 ส886
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสวัสดิการสังคม / ยุพา วงศ์ไชย.
ชื่อผู้แต่งยุพา วงศ์ไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกHV400.55 .ย737 2545,361.61 ย412น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีต่อการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานค...
ชื่อผู้แต่งรัชฎาพร สายสนิท.
พิมพลักษณ์สงขลา : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
เลขเรียกLG395.S64 ร6ค 2554,378.1 ร366ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา