Found: 1,708  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาหน่วยบริการปฐม...
ชื่อผู้แต่งชลการ ทรงศรี
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวพ 362.12 ช219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพท...
ชื่อผู้แต่งนิกร จันภิลม
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกRA410.9.T5 น541ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายการเป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์สำหรับชาวต่างประเทศ = Thailand medical hub / อัญชนา ณ ระนอง...
ชื่อผู้แต่งอัญชน ณ ระนอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงสว่างเวิลด์เพรส, 2553
เลขเรียกRA 440.87 .T5 อ113 2553,ส.ร. 610 อ113น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการแพทย์โดยการจัดตั้งระบบการรายงานการ...
ชื่อผู้แต่งพจน์ เอมพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกRA772.A25 พ169ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพ = Health economics for health services / เพชรน้อย สิงห์ช่า...
ชื่อผู้แต่งเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกRA410 พ874 2559,WA30 พ4ศ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ / ผู้เ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), 2558.
เลขเรียกRA541.T5 ก642 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานเด็ก ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยความร่วมมือระหว่า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [2535?]
เลขเรียกHD7260.62.T35 .ก272
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมนาระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ 2...
ชื่อผู้แต่งการสัมนาระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง บริการสุขภาพผู้สูงอายุ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : กรม, ม.ป.พ.
เลขเรียกRA564.9 ก525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากอดีต...สู่ปัจจุบัน 2554 60 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ / โรงพยาบาลสุรินทร์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,ม.ป.ป.]
เลขเรียกRA965.5 จ291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ / ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : ศูนย์, 2540.
เลขเรียกRA410.55.T5 ค695,614.793 ศ73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งข้อมูลขอชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเขตภาคเหนือของประเ...
ชื่อผู้แต่งเบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
เลขเรียก610.6952 บ783ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริการผ่าตัดโรคต้อกระจกของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Facto...
ชื่อผู้แต่งผ่องพักตร์ ชูศรี
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ : รายงานวิจัย = Standard cost lists for healt...
ชื่อผู้แต่งอาทร ริ้วไพบูลย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี ; โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554.
เลขเรียก362.12 อ619ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในการทำงานแบบเครือข่าย / กฤติยา ศศิภูมินทร์ฤทธิ์...
ชื่อผู้แต่งกฤติยา ศศิภูมินทร์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย / โดย สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
ชื่อผู้แต่งสงวน นิตยารัมภ์พงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2541.
เลขเรียกRA541.T5 ส139 2541,362.1 .ส139ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา