Found: 4,024  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากตัวกรองด้วยแกลบ อนุชา เพียรชนะ Text
ชื่อผู้แต่งอนุชา เพียรชนะ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก628.162 อ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับต้นโครงการตรวจสอบกลิ่นและการวางแผนจัดการปัญหากลิ่นรบกวนจากน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย / จัด...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกTD430 ร451 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง = Survey of wa...
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.
เลขเรียกTD745 ร6 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียชุมชน/ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียกTD745 ค695 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน = Treatment of liquid wastes of industrial and dome...
ชื่อผู้แต่งเสริมพล รัตสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย, 2524.
เลขเรียกTD420 ส925 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การดูดซับโลหะหนักจากแหล่งน้ำเสียชุมชนโดยใช้สาหร่ายพุงชะโด หทัยชนก นันทพานิช ...
ชื่อผู้แต่งหทัยชนก นันทพานิช
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก628.16 ห135ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม = Wastewater Management Authority, M...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. องค์การจัดการน้ำเสีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 253-.
เลขเรียก354.36 ว581อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอจน.กับระบบบำบัดน้ำเสีย/ องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559.
เลขเรียกTD741 อ112 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.
เลขเรียก628.16 ม371ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอู่น้ำ / องค์การจัดการน้ำเสีย.
ชื่อผู้แต่งองค์การจัดการน้ำเสีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การจัดการน้ำเสีย, 2541.
เลขเรียกTD745 อ22 2541,363.7394 อ 006 อ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย/ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์, มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกTD 370 ม115ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน = Treatment of liquid wastes of industrial and dom...
ชื่อผู้แต่งเสริมพล รัตสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แห่งประเทศไทย, 2518.
เลขเรียกTD495 .ส73,WA689 ส925ก 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน/ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562, [2018]
เลขเรียกTD745 ค695 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชุมชนรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560, [2017]
เลขเรียกTD745 ค695 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWastewater treatment technology fundamentals วันที่ 16 - 18 กุมภาพัยธ์ 2541 ณ อาคารเรียนรวมทางวิทยาศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541.
เลขเรียก628.43 ม857ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา