Found: 4,373  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากตัวกรองด้วยแกลบ อนุชา เพียรชนะ Text
ชื่อผู้แต่งอนุชา เพียรชนะ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก628.162 อ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับต้นโครงการตรวจสอบกลิ่นและการวางแผนจัดการปัญหากลิ่นรบกวนจากน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย / จัด...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกTD430 ร451 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง = Survey of wa...
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.
เลขเรียกTD745 ร6 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียชุมชน/ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียกTD745 ค695 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การดูดซับโลหะหนักจากแหล่งน้ำเสียชุมชนโดยใช้สาหร่ายพุงชะโด หทัยชนก นันทพานิช ...
ชื่อผู้แต่งหทัยชนก นันทพานิช
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก628.16 ห135ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม = Wastewater Management Authority, M...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. องค์การจัดการน้ำเสีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 253-.
เลขเรียก354.36 ว581อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอจน.กับระบบบำบัดน้ำเสีย/ องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559.
เลขเรียกTD741 อ112 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน/ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562, [2018]
เลขเรียกTD745 ค695 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชุมชนรักษ์ แม่น้ำ ลำคลอง / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560, [2017]
เลขเรียกTD745 ค695 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน = Treatment of liquid wastes of industrial and dom...
ชื่อผู้แต่งเสริมพล รัตสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แห่งประเทศไทย, 2518.
เลขเรียกTD495 .ส73,WA689 ส925ก 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำเสียชุมชน / ชาติ เจียมไชยศรี
ชื่อผู้แต่งชาติ เจียมไชยศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2550.
เลขเรียก628.3 ช243ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอู่น้ำ / องค์การจัดการน้ำเสีย.
ชื่อผู้แต่งองค์การจัดการน้ำเสีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การจัดการน้ำเสีย, 2541.
เลขเรียกTD745 อ22 2541,363.7394 อ 006 อ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย/ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์, มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกTD 370 ม115ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.
เลขเรียก628.16 ม371ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่ม 3 ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้เกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกTD745 ก752 ล.3,628.35 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา