Found: 28,816  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.
เลขเรียก628.16 ม371ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำนั้นสำคัญไฉน / โดย ภาสจุฑา รัตนศุกล, ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์
ชื่อผู้แต่งภาสจุฑา รัตนศุกล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2550.
เลขเรียก333.91 ภ494น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของน้ำเสียจากชุมชนเมืองต่อคุณภาพน้ำเพื่อการประมงและอุปโภคบริโภคบริเวณแหล่งน้ำปิดหนองหารสกลนคร...
ชื่อผู้แต่งสุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์.
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนครม, 2543.
เลขเรียกวจ 628.16 ส47ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพบางประการของน้ำบาดาลที่ใช้ดื่มภายในโรงเรียน ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธา...
ชื่อผู้แต่งอุเทน โภคานิชย์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขามลพิษสิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2541
เลขเรียกวจ 553.79 อ826ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพบางประการของน้ำในหนองเหล็ก หนองบัว และหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [text] /...
ชื่อผู้แต่งนริศรา ไทยนาม
พิมพลักษณ์อุดรธานี : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2543
เลขเรียกวจ 553.7 น253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความรู้ H2O (น้ำ) / บริษัท ทีวีบูรพา [video cd].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2549.
เลขเรียก553.7 ค 444 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพบางประการของน้ำห้วยหมากแข้ง ช่วงผ่านเขตเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างเดือน มีนาคม 2541 - พฤษภาคม 25...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร ธนสีลังกูร
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2541
เลขเรียกวจ 553.7 จ356ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย คุณภาพบางประการของน้ำห้วยหมากแข้งช่วงผ่านเทศบาลนครอุดรธานีระหว่างเดือน กรกฏาคม 2541...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร ธนสีลังกูร
พิมพลักษณ์อุดรธานี : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขามลพิษสิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2541
เลขเรียกวจ 553.7 จ356ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสถานภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำ [electronic resource] / ฝ่ายระบบสารสนเทศ กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของน้ำ / อุดร จารุรัตน์ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), ม.ป.ป.
เลขเรียกอ 333.91 ล ล.21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของน้ำ / อุดร จารุรัตน์ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, 2542
เลขเรียก333.91 ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : เอกสารวิชาการ / สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุจริต คูณธนกุลวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก333.7 ส749ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับสภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรม/ ณรงค์ วุฒิเสถียร.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ วุฒิเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
เลขเรียกTD 380 ณ211ก 2540,628.11 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ำและเกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำในประเทศไทย = Water Quality Standards & Criteria Thailand / กร...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2543.
เลขเรียก628.16 ค175ม 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา