Found: 787  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสุขภาพ : กระบวนการ และการวิเคราะห์ / กุลวดี อภิชาติบุตร.
ชื่อผู้แต่งกุลวดี อภิชาติบุตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]
เลขเรียกRA 394 ก728น,WA525 .ก745 2563,352.34 ก725น 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนภูมิภาคกับสุขภาพคนไทยวันนี้ / [บรรณาธิการ ปาริชาต ศิวะรักษ์ ; ผู้เขียน สมบัติ แซ่แฮ่ ; เดชรัต สุ...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ แซ่แฮ่
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียกRA541.T5 ส254,WA540.JT3 ส254 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุข จังหวัดยโสธร อุทัยวรรณ สุภี Text
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ สุภี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก614 อ823ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอและผลการสัมมนาเรื่องประเด็นสำคัญในการกำหนดแนวนโยบายพัฒนาการสาธารณสุขและวางแผนกำลังคนระยะยาว /...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กองแผนงานสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช, 2522.
เลขเรียกWA525 ส639ข 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังปัญญาสาธารณสุขมูลฐาน [text] / กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ชื่อผู้แต่งกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2546
เลขเรียกสร 614 ก351ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / คณะกรรมการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [2540]
เลขเรียก614 ผ931 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติทางสาธารณสุขของการพัฒนานโยบายและแผนสังคม / ดำรงค์ บุญยืน
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ บุญยืน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2532-33.
เลขเรียกWA525 ด215ม 2532/33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติสุขภาพคนไทยก้าวสู่เมืองไทยแข็งแรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547.
เลขเรียก353.609593 ม575
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์เชิงรุกของงานสาธารณสุขแนวใหม่ / ดำรงค์ บุญยืน, ผู้เขียน ; สุคนธ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ บุญยืน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการตำรา สำนักงานวิชาการ กรมอนามัย, 2542.
เลขเรียกRA394.9 .ด217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลงานการพัฒนาสาธารณสุขในรอบ 6 เดือน : 26 กรกฎาคม 2538 - 31 มกราคม 2539.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กระทรวงสาธารณสุข, [253-]
เลขเรียกRA395.T5 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบสอนวิชา 101407 การวินิจฉัยชุมชน / สมสมัย รัตนกรีฑากุล.
ชื่อผู้แต่งสมสมัย รัตนกรีฑากุล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
เลขเรียก610.7343 ส286อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลและงานเร่งรัด ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 7 ประจำปี 2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2536.
เลขเรียก353.6 ผ 897 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2534.
เลขเรียก351.841 สธ01ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาอนาคตการสาธารณสุข = Health futures handbook / Martha J. Garett ; แปลและเรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งกาเร็ต, มาร์ธา เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2540.
เลขเรียกWA100 ก534 2540,614 ก534ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติสุขภาพคนไทยก้าวสู่เมืองไทยแข็งแรง : สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2544-25...
ชื่อผู้แต่งเกษร จินดา.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กระทรวงสาธารณสุข, [2547].
เลขเรียกRA541.T35 ก814 2547,614 ก814ม 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา