Found: 2,719  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบ นโยบายการศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการการศึก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC71 ค121ก 2543,379.2 ค121ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนโยบายทางการศึกษา / วิโรจน์ สารรัตนะ
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ สารรัตนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, 2539.
เลขเรียกLC94.T5 ว712,379.593 ว711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ประเด็น บทบาทของหน่วยงานอื่นของรัฐก...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข ประจนปัจจนึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก379.1072 พ884ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในต่างประเทศ : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย, ยศวดี บุ...
ชื่อผู้แต่งยศวดี บุณยเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC71 ย55,379.2 ย157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องแนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา / ผู้วิจัย นันทสาร สีสลับ ... [และคน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทยสำนักงานคณะกรรม การการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียกLA1221 .ค355 2541,370.0593 น473ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องชีพจรการศึกษาโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา, [25--]-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทยในช่วงของศตวรรษที่ 21
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย, 2533.
เลขเรียก371.39 ท38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ / จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์.
ชื่อผู้แต่งจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2552.
เลขเรียก370 จ643น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประเด็นแนวนโยบายพื้นฐานด้านการศึกษา [text] ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541
เลขเรียกวจ 379.2 พ975ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับที่ 9 ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย (มกราคม-มีนาคม 2544) : การ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย, 2544.
เลขเรียกLB2952.5 ร451ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์การศึกษา:ของกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2541.
เลขเรียก370.115 ก - ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาการวางแผนการศึกษาระดับชาติ วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2512 / สำนักงานสภาการศึกษาแห่งช...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาการวางแผนการศึกษาระดับชาติ (2512 : พระนคร)
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักงาน, 2512.
เลขเรียก370 ส162อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและแผน...
ชื่อผู้แต่งนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สำนัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2541
เลขเรียกL 591 น9ผ8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามนโยบายและการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียก370.113 ส691ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้าน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556.
เลขเรียกL591 ก45 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา