Found: 118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบเชิงพื้นที่และสังคม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมกายภาพ ตลาดดอกไม้ต้นลำไยเชียงใหม...
ชื่อผู้แต่งเกศรินทร์ อิทธิพันธุ์กุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 712 ก587น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะเชิงกายภาพในเมืองเก่าเชียงแสง = Development guidelines for physical public ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 712 ณ113น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทัศน์ และ การบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษาลำประโดง และร่องสวนในโครง...
ชื่อผู้แต่งหญิง ผโลปกรณ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการวางแผนภูมิทัศน์ ด้วยการประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิของขีดความสามารถในการรองรับทางนิเวศวิทยา ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ กาญจนไพโรจน์ 2519-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการในการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยื่น บริเวณเ...
ชื่อผู้แต่งดารณี ด่านวันดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 25.
เลขเรียก704.9436 ด422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบริบทชุมชน ภูมินิเวศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร [text]...
ชื่อผู้แต่งอัครพงษ์ พวงพิลา
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกวพ 630 อ475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในอุทยานชุมชนคนรักษ์ป่า บ้านปางจำปี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแ...
ชื่อผู้แต่งธรา ราษีนวล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก628 ธ379น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินศักยภาพและการออกแบบพื้นที่ชุมชนต้นน้ำบ้านแม่รวม ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งเศวต เปียงใจคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557.
เลขเรียก574.5 ศ874ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตการจัดการภูมินิเวศชุมชนชาติพันธุ์ในเทือกเขาภูพาน / วิทยานิพนธ์ ของ ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ คุณุรัตน์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 307 ป46พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557 / จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ., 2557.
เลขเรียก915.934 ส691ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักนิเวศวิทยา / จิรากรณ์ คชเสนี.
ชื่อผู้แต่งจิรากรณ์ คชเสนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกQH541 .จ64 2540,574.5 จ37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบ่งชี้และจำแนกลักษณะทางภูมินิเวศและลักษณะการใช้งานของมนุษย์บนพื้นที่ชายน้ำ กรณีศึกษา แม่น้ำน่าน อ...
ชื่อผู้แต่งนัฐศิพร แสงเยือน
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของบางใหญ่ช่วงปี พ.ศ. 2495 ถึงปัจจุบัน / ภาณุ เอี่ยมต่อม = Landscape chan...
ชื่อผู้แต่งภาณุ เอี่ยมต่อม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลและอธิบายความหมายภูมิทัศน์ในเชิงอุทกนิเวศวิทยาจากแผนที่โบราณ : กรณีศึกษา ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้า...
ชื่อผู้แต่งสัญญา ถาวรประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก / คณะผู้จัดทำ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS588.C47 ท46 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา