Found: 982  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1 - 7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [Text...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ไทยศึกษา
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535
เลขเรียก302.2 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยนิเทศศาสตร์ / ชวิศา เหล่าธรรมยิ่งยง หนูคง.
ชื่อผู้แต่งชวิศา เหล่าธรรมยิ่งยง หนูคง
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2549.
เลขเรียกP90 ช46 2549,302.2072 ช 306 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts หน่วยที่ 1-6 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียก302.2 ม192ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยนิเทศศาสตร์ / สุวรรณี โพธิศรี.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี โพธิศรี
พิมพลักษณ์ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2552.
เลขเรียก302.2072 ส875ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยนิเทศศาสตร์ / จินตนา ตันสุวรรณนนท์
ชื่อผู้แต่งจินตนา ตันสุวรรณนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยนิเทศศาสตร์ : เอกสารประกอบการเรียน / ผู้เรียบเรียง : รรินทร วสุนันต์.
ชื่อผู้แต่งรรินทร วสุนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
เลขเรียก302.2072 ร151ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยนิเทศศาสตร์ : Research in Communication Arts / จินตนา ตันสุวรรณนนท์
ชื่อผู้แต่งจินตนา ตันสุวรรณนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยนิเทศศาสตร์ : Research in Communication Arts / จินตนา ตันสุวรรณนนท์
ชื่อผู้แต่งจินตนา ตันสุวรรณนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = Research for communication arts / มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียกP91.3 .ส79 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า : รายงานผลการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง นักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (2538 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
เลขเรียก302.2 ส41ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 11-15 = Research for communication arts / มหา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกP 91 ม246อ 2550,001.4 ป353
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 = Professional experiences in commun...
ชื่อผู้แต่งทองอินทร์ วงศ์โสธร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกP 90 ท328บ 2532,302.2 ส 41 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในมุมมองของน...
ชื่อผู้แต่งโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2550
เลขเรียกว302.207411 ป87ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ = Social science and tech...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกHN29.5 ค181,301 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์ : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน / พรร...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ศุภกิจอนันต์คุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา