Found: 1,396  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับสังคม / วิระดา สมสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งวิระดา สมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527]
เลขเรียก340.115 ว686ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์ / ดิเรก ควรสมาคม
ชื่อผู้แต่งดิเรก ควรสมาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
เลขเรียกK3150 ด554,342 ด74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิจัยขั้นสูงทางด้านนิติศาสตร์" ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2551 ณ ม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิจัยขั้นสูงทางด้านนิติศาสตร์" (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2551.
เลขเรียกK85 ก226 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น = Philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียกK201 ส274ค 2544,340.1 ส166น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีกฏหมาย นิติปรัชญา = Theory of law to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.
เลขเรียก340.1 ส166น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติปรัชญา / สมยศ เชื้อไทย
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541.
เลขเรียก340.1 ส274น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติวิจัย / โกมณ แพนพา.
ชื่อผู้แต่งโกมณ แพนพา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก340.072 ก86น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
เลขเรียกสร 340 ธ361ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต / ผู้รวบรวม สาณี สุรเศรษฐบู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
เลขเรียกZ5055.T5 ร642
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : รายงานการวิจัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / จิตติวัฒน์ ทองนวล...[และคนอื่น ๆ], ผู้เขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกKPT70 บ891 2552,349.593 บ93บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวิจัยทางด้านนิติศาสตร์" [Text] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาน...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
พิมพลักษณ์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [2550?]
เลขเรียก320 ค141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนานักกฎหมายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เรื่องบทบาทของนักกฎหมายในสังคมปัจจุบัน ณ หอประชุมมหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนานักกฎหมายแห่งประเทศไทย เรื่องบทบาทของนักกฎหมายในสังคมปัจจุบัน (ครั้งที่ 1 : 2513 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[พระนคร] : สมาคม, 2513.
เลขเรียก340.08 ท152ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พิมพ์ดี จำกัด, 2554
เลขเรียกสร 340 ธ361ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา