Found: 1,108  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๖๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2536
เลขเรียกสร 352.23 ป483ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๔ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2549
เลขเรียกสร 352.23 ป483ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินายกรัฐมนตรี / สงบ สุรียินทร์.
ชื่อผู้แต่งสงบ สุริยินทร์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ประจักษ์วิทยา, 2514.
เลขเรียก923.2593 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 76 / สำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี , 2551
เลขเรียกJQ1746 ส691ส,352.24 น473ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / จัดทำโดย สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2535.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3ส64 น66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึก วิเคราะห์และวิจารณ์ 16 นายกรัฐมนตรีไทย = 16 Prime Ministers of Thailand : personal recollecti...
ชื่อผู้แต่งบุญชนะ อัตถากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย, 2526.
เลขเรียก923.2593 บ43บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินายกรัฐมนตรีไทย/ ธนากิจ.
ชื่อผู้แต่งธนากิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2545.
เลขเรียกCT 1548 ธ231ป 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 71 28มิถุนายน 2546 / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546
เลขเรียก352.24 ส215ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรีปี 73 / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก , 2548.
เลขเรียกJQ 1746 ส40ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายกรัฐมนตรีของไทย พันธลักษณ์
ชื่อผู้แต่งพันธลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บ้านหนังสือ , 2547.
เลขเรียกDS 570.5 พ30น,352.23 พ 581 น 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ... 28 มิถุนายน ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2535-]
เลขเรียก352.23 น473ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกJQ1746 ป818 2559,352.24 ส691ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักนายกรัฐมนตรี [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ม.ป.พ. 2535
เลขเรียกJQ1746.ฮ3ส64 น66,354.593 ส215ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาร คำขวัญ โอวาท คำไว้อาลัย ของ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2543.
เลขเรียกDS570.6.ช52 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2522-
เลขเรียกJQ1746.ส63 น64,354.593 นร01ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา