Found: 120  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซูเปอร์เออี / วศิน เตยะธิติ
ชื่อผู้แต่งวศิน เตยะธิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีเดียโฟกัส, 2530
เลขเรียก659.1 ว573ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรถึงได้เป็นนักโฆษณา / เจมส์ เวบบ์ ยังก์, เขียน ; ครองแผน ไชยธนะสาร, บก. แปลเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งยังก์, เจมส์ เวบบ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, [2537?]
เลขเรียก659.1 ย223ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาชั้นเยี่ยมของประเทศไทย / ธนวัฒน์ ปุกหุต = Factors that make...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ปุกหุต 2500-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนอกโจทย์โฆษณา / วิทยา ชีวรุโณทัย.
ชื่อผู้แต่งวิทยา ชีวรุโณทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกHF5810.ว63 ว64,659.1092 ว34น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCopy writer / เพ็ญศิริ วงษ์สกุล เรียบเรียง ; หัทยา ภาสกร บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริ วงษ์สกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : EDITOR 1999, [2543].
เลขเรียกHD8039.C654 พ7ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเบื้องต้นการเขียนโฆษณาสิ่งพิมพ์ / พนา ทองมีอาคม
ชื่อผู้แต่งพนา ทองมีอาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [25-]
เลขเรียก659.1 พ197ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA big life ( in advertising) ของ แมรี่ เวลล์ ลอเร็นซ์ ;แปลและเรียบเรียงโดย ศุภางค์ รุจนเวชช์
ชื่อผู้แต่งลอเร็นซ์, แมรี่ เวลส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2547.
เลขเรียกHF5810.L39 ล57 2547,659.11 ล 167 บ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโฆษณาเรื่องจิ๊บจี๊ป = Jatujeep's exclusive stories / จี๊ป, จตุโชติ ลิมปิโชติ.
ชื่อผู้แต่งจตุโชติ ลิมปิโชติ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2554].
เลขเรียก659.1 จ134ฆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยสถานภาพของจริยธรรมของนักโฆษณาในประเทศไทยและการพัฒนาเกณฑ์การวัดจริยธรรม = THE STATUS O...
ชื่อผู้แต่งบุหงา ชัยสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551.
เลขเรียกHF5831.T35 บ684ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้าโฆษณา ฮาโคตรสนุก / ครีเอทีฟหัวตีบ
ชื่อผู้แต่งครีเอทีฟหัวตีบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกHF 5821 ค163บ 2549,659.1 ค 337 บ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโฆษณากับสังคม = Advertising in contemporary society / พจนา สัจจาศิลป์.
ชื่อผู้แต่งพจนา สัจจาศิลป์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556.
เลขเรียกHF 5821 พ12 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง:แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่:โปรดักชั่น เฮ้าส์:มีเดีย Advetising 2008 : Advertising Age...
ชื่อผู้แต่งบริษัท โฆษณาธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโฆษณาธุรกิจ, 2551.
เลขเรียก659.1125 ฆ288อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโฆษณากับสังคม : เอกสารประกอบการสอน = Advertising in contemporary society / เดชพันธุ์ ประวิชัย.
ชื่อผู้แต่งเดชพันธุ์ ประวิชัย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558.
เลขเรียกHF5821 ด837 2558,659.1 ด837ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโฆษณากับสังคม : เอกสารประกอบการสอน = Advertising in contemporary society / เดชพันธุ์ ประวิชัย.
ชื่อผู้แต่งเดชพันธุ์ ประวิชัย
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
เลขเรียก659.1 ด837ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโฆษณากับสังคม : เอกสารประกอบการสอน = Advertising in contemporary society / เดชพันธุ์ ประวิชัย.
ชื่อผู้แต่งเดชพันธุ์ ประวิชัย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558.
เลขเรียก659.1 ด526ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา