Found: 2,500  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาปัญหานักเรียนประถมศึกษาซ้ำชั้น กรมสามัญศึกษา text
ชื่อผู้แต่งกรมสามัญศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมสามัญศึกษา 2509
เลขเรียก372.128 ก17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยลักษณะบางประการที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน : การวิเคราะห์โดยใช้ห...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกตุสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [252-]
เลขเรียกLB1555 ว559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการบริหารสงเคราะห์ครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหา...
ชื่อผู้แต่งนฤมล อุบลทิพย์.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก372.122 น276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่น ที่สัมพันธ์กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในโรง...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [252?].
เลขเรียกLB1564.T35 ส876
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการพัฒนาจิตและทักษะต่อพฤติกรรมการปลูกฝังวินัยแก่นักเรียนของครู : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = T...
ชื่อผู้แต่งแสวง ทวีคูณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก372.151 ส969ผ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งจุฑามณี พวงมะลิ
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวจ 371.8 จ73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย : การติดตามผลผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา / กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ 2533.
เลขเรียกLB1594 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 / ประ...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ สวนจันทร์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.17 ป422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา : รายงานสภาพโดยทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2519.
เลขเรียก372.18 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสัมมนาการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรฯ'21 / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิช...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2534.
เลขเรียกLC208 ก442
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสัมมนานักเรียน / นักศึกษา ในโครงการการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถม...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2534.
เลขเรียกLC208 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังห...
ชื่อผู้แต่งบรรณกร กงภูธร
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก372.1 บ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสวัสดิการนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่งรัชนี อมรพันธุ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2532.
เลขเรียก371.7 ร112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนระดับประถมศึกษา /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียก372.7 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ ชมภูบุตร
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557
เลขเรียกวพ372.18 ศ721ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา