Found: 11,072  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดสภานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตกร...
ชื่อผู้แต่งชัยยา โชติดิลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533
เลขเรียก371.83 ช216ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการปกครองแบบ "พี่น้อง".
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา, 2533.
เลขเรียก371.89 ค872 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 ...
ชื่อผู้แต่งสุนทร กมลชิต
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในกิจกรรมนักเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศ...
ชื่อผู้แต่งนิคม ไชยศรีพรหม
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = ...
ชื่อผู้แต่งวีระยา สุทธยาคม.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกThesis 371.425 ว237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจคุณลักษณะนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2547 / กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักบริหาร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. กลุ่มงานนโยบายและแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียก371.8 ศ615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจการนักเรียน เล่ม 1 = Student personnel administration
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ศรีกาฬสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, 2533
เลขเรียก371.83 ก83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551.
เลขเรียกLB3609 ก491 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ...
ชื่อผู้แต่งชุติมา พงษ์เกษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.2 ช617ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งรัชฎา พูลพันธุ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยบูรพา, 2550.
เลขเรียกว372.15 ร326ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดเชาว์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = A development of emotional intelligence t...
ชื่อผู้แต่งอรสา ชฎากรณ์.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกThesis 371.8 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาพพจน์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและไทยของนักเรียนไทย และนักเรียนญี่ปุ่นในประเทศไทย = Stereotypes of...
ชื่อผู้แต่งชุมพร ยงกิตติกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียก153.7 ช626ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจคุณลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์เยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ...
ชื่อผู้แต่งอารี พันโต
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกLB3605 อ658ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออาสาสมัครสารวัตรนักเรียน
ชื่อผู้แต่งกรมพลศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2537
เลขเรียก371.83 ก 17 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย : การติดตามผลผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา / กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ 2533.
เลขเรียกLB1594 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา