Found: 11,440  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของนักเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที...
ชื่อผู้แต่งสุครีพ กุลแก้ว.
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2551.
เลขเรียกวจ 371.8 ส41ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการงานสารวัตรนักเรียนของประชาชน ในส่วนภูมิภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2533.
เลขเรียกLB3011.5 ค43 2533,371.81 ค181
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดสภานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตกร...
ชื่อผู้แต่งชัยยา โชติดิลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533
เลขเรียก371.83 ช216ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการปกครองแบบ "พี่น้อง".
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา, 2533.
เลขเรียก371.89 ค872 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 ...
ชื่อผู้แต่งสุนทร กมลชิต
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและความมีวิจัยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งจุฬารัตน์ มูลทรัพย์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียกว 371.5 จ49ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก...
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ วิชัยโย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551.
เลขเรียกว 371.8 ป17ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในกิจกรรมนักเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศ...
ชื่อผู้แต่งนิคม ไชยศรีพรหม
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = ...
ชื่อผู้แต่งวีระยา สุทธยาคม.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกThesis 371.425 ว237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี / บังอร ทิวาพรภานุกูล
ชื่อผู้แต่งบังอร ทิวาพรภานุกูล
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก371.8 บ248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจคุณลักษณะนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2547 / กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักบริหาร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. กลุ่มงานนโยบายและแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียก371.8 ศ615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจการนักเรียน / จรัส โพธิศิริ.
ชื่อผู้แต่งจรัส โพธิศิริ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2531.
เลขเรียก371.89 จ1711ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจการนักเรียน เล่ม 1 = Student personnel administration
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ศรีกาฬสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, 2533
เลขเรียก371.83 ก83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551.
เลขเรียกLB3609 ก491 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ...
ชื่อผู้แต่งชุติมา พงษ์เกษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.2 ช617ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา