Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกเครื่...
ชื่อผู้แต่งวสุธา อธิเสนะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 658.8 ว184ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...และคนอื่นๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียกKPT3115 พ371ร,344.041 พ371 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค / ชัชนก อุดมธนกุลชัย
ชื่อผู้แต่งชัชนก อุดมธนกุลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกWN32.JT3 ช354ก 2561,344.041 ช354ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักรังสีเทคนิค / โดย ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกWN26.5 ท592 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สาขานักระบาดวิทยาระดับเช...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ นิทัศน์พัฒนา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, 2556, [2013]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be ทันตะ / ธิตินนท์ จงตั้งปิติ ; ภีรพล คชาเจริญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธิตินนท์ จงตั้งปิติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2555.
เลขเรียกRK 76 ธ343บ,WU18 บ812 2555,610.6952 ธ586บ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานอื่น ๆ เพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สาขา นักระบาดวิทยา ระดับเชี่ยวชาญ / ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ นิทัศน์พัฒนา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, 2556, [2013]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แสงรัศมี 100 ปี รังสีวิทยา จุฬาฯ / จัดทำโดย ภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2557.
เลขเรียกWN24 จ683ร 2557,378.593 ทม0311รส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา